Študenti so špecifickými potrebami

Kontakt:

Univerzitná koordinátorka

Mgr. Alexandra Jurkovičová

miestnosť: E3.08

tel.: +421 2 6729 5358

alexandra.jurkovicova@euba.sk

 

Fakultní koordinátori
na EU v Bratislave

Národohospodárska fakulta

Mgr. Alexandra Jurkovičová

miestnosť: E3.08

tel.: +421 2 6729 5358

alexandra.jurkovicova@euba.sk

 

Obchodná fakulta

Ing. Peter Drábik, PhD.

miestnosť: 5D.16

tel.: +421 2 6729 5358

peter.drabik@euba.sk

 

Fakulta hospodárskej informatiky

RNDr. Anna Strešňáková, PhD.

miestnosť: D8.36

tel.: +421 2 6729 5836

anna.stresnakova@euba.sk

 

Fakulta podnikového manažmentu

Mgr. Hana Gažová – Adamková, PhD.

miestnosť: D6.08

tel.: +421 2 6729 5638

hana.gazova@euba.sk

 

Fakulta aplikovaných jazykov

doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

miestnosť: E2.09

tel.: +421 2 6729 5323

katarina.seresova@euba.sk

 

Podnikovohospodárska fakulta

so sídlom v Košiciach

Ing. Michaela Bruothová, PhD.

tel.: +421 55 722 3245

michaela.bruothova@euke.sk

 

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU“) a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

 

Primerané úpravy a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami

nevidiaci a slabozrakí študenti

nepočujúci a nedoslýchaví študenti

študenti so zníženou schopnosťou pohybu

študenti s poruchami učenia

študenti so psychickým ochorením

 

Interná smernica č. 8/2016 - Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Evidencia študentov so špecifickými potrebami

Prístupnosť budov EU v Bratislave