Otázky a odpovede študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prečo sa nevidím na začiatku akademického roka ako prvák v AISe?

Prváci sú do AIS nahravaní postupne a taktiež pristupy sú postupne pridávané.


 

Kde zistím ako prvák aký som krúžok?

V AIS - pozri si na webe časti študenti návody. 


 

Kde nájdem návody k AIS, návod na použitie rozvrhu?

Na webe časti študenti/návody. 


 

Akí predstavitelia pôsobia na fakulte?

Predstaviteľom fakulty je dekan, jednotlivé odborné úseky fakulty riadia prodekani. Každá fakulta je ďalej členená na katedry. Na čele katedier sú vedúci katedier. Na katedrách pôsobia učitelia, ktorí  môžu mať vedecko-pedagogickú hodnosť, okrem toho majú akademické aj akademicko-vedné tituly.  Na EU v Bratislave je zvykom oslovovať profesorov a docentov ich vedecko-pedagogickou hodnosťou,  odborných asistentov a asistentov ich akademickým titulom.

Učitelia sú k dispozícii študentom výhradne počas ich konzultačných hodín. Na každej fakulte existuje  študijné oddelenie, ktoré vedie študijnú agendu pre každý jeden stupeň štúdia, pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Za túto agendu zodpovedajú študijné referentky.

Mimo fakúlt nájdete na EU v Bratislave aj celouniverzitné pracoviská ako napr. Centrum komunikácie  a vzťahov s verejnosťou, Kariérne centrum, Ústav medzinárodných vzťahov, Centrum informačných  technológii, Centrum telesnej výchovy a športu


 

Ako sa zorientovať  v priestoroch EU v Bratislave

Výučba prebieha v mestskej časti Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava v budovách, ktoré
sú rozdelené do dvoch častí a sú vzájomne prepojené. Názvy budov: Výučba 1 (V1, stará budova) a Výučba 2 (V2, nová budova).
Budova V1 je sídlom: Národohospodárskej fakulty (2. poschodie), Obchodnej fakulty (1. poschodie) , Slovenskej ekonomickej knižnice (3. poschodie)
Budova V2 je sídlom: rektorátu EU v Bratislave (3. poschodie), Fakulty hospodárskej informatiky (7. a 8.  poschodie), Fakulty podnikového manažmentu (5. a 6. poschodie), Fakulty medzinárodných vzťahov (4. poschodie), Fakulty aplikovaných jazykov (2. poschodie, vestibul), Centra telesnej výchovy a športu (4. poschodie)

 

Pre ľahšiu orientáciu v budovách odporúčame, aby ste sa opýtali pracovníkov, ktorí vykonávajú službu  na vrátnici, radi Vám poradia. V celom objekte školy je nutné dodržiavať zákaz fajčenia a taktiež  zákaz maľovania a zanechávania akýchkoľvek stôp na chodníkoch a majetku školy. Miestnosti  v starej budove V1 majú označenie písmeno a číslo ako napr. D115, miestnosti v novej budove V2 majú označenie písmeno, bodka a číslo ako napr. D1.15.


Ako sa pripojím na WiFi?


Prístup do WiFi siete je vo všetkých objektoch EU v Bratislave vo vestibuloch i na poschodiach v centrálnych častiach. Prístup do WiFi siete v Bratislave je: SSID: Wifi-euba alebo WifieubaxP, kde x je číslo  poschodia. PSWD: eubawifi.

V študentských domovoch Starohájska 4 a 8, ako aj Vlčie hrdlo sú WiFi prístupové body na jednotlivých  poschodiach. SSID: Wifieuba alebo Wifieubaxy, kde x je číslo poschodia, y býva L alebo P podľa  umiestnenia (vľavo – vpravo) PSWD: eubawifi.

Poznámka: dôležité je nechať si nájsť počítačom všetky WiFi siete a v príslušnom mieste si vybrať najsilnejší signál a k tomu sa pripojiť.

Okrem WiFi sietí je možné využívať aj počítačové učebne s počítačmi v objekte V2 na 9. poschodí, prípadne miestnosti s vývodmi pre napájanie a dátovým pripojením, ktoré sa nachádzajú  tiež na 9. poschodí.  Stále platí podmienka, že IP adresu si treba nechať priradiť DHCP serverom a je zakázané si privlastňovať a určovať vlastnú IP adresu.

 


 

Ako sa dopravím do areálu EU v Bratislave?

Z hlavnej železničnej stanice je to autobusová linka č. 93 s prestupovaním na zastávke SAV (Slovenská akadémia vied). Prestupuje sa na autobusovú linku č. 84 a 184 (v školskom roku a v špičke), ktoré  pokračujú priamo do Petržalky, výstup je na zastávkach Bulíkova (84) a Ekonomická univerzita (184).

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: je to autobusová linka č. 88, ktorá pokračuje priamo do Petržalky.  Výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.


 

Ako sa dopravím z jednotlivých internátov na EU v Bratislave?


Prokopa Veľkého 41, Hroboňova 4 – nástupná  zastávka je Hroboňova, autobusová linka č. 84 a 184  priame spoje a výstupné zastávky sú: Bulíkova (84)  Ekonomická univerzita (184, školský rok a vyhradené hodiny).

Starohájska 4, Starohájska 8 – nástupná zastávka je Námestie hraničiarov,  autobusová linka č. 88, priamy spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita. Nástupná zastávka je Starohájska, autobusová linka č. 68, priamy  spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Vlčie hrdlo – nástupná zastávka je Vlčie hrdlo, autobusová linka č. 87, priamy  spoj a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

Ekonóm, Prístavná 8 – nástupná zastávka je  Prístav, autobusová linka č. 87, priamy spoj  a výstupná zastávka je Ekonomická univerzita.

 


 

Kde nájdem predajňu študijnej literatúry?


Predaj študijnej literatúry je zabezpečovaný predajňou skrípt a ekonomickej literatúry Vydavateľstva  Ekonóm – 

Objekt Výučba 2 suterén

Prevádzková doba Po - Pia : 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.30

tel.: +421 2 6729 5768

 

 


 

Kde nájdem rozmožovacie a kopírovacie služby?

Rozmnožovne EU v Bratislave poskytujú pre študentov a verejnosť tieto služby: čiernobiela a farebná
tlač, tlač súborov na počítačoch s pripojením na internet, kopírovanie a samoobslužné kopírovanie,
laminovanie, 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba a do 24 hodín knihárske práce) a predaj kancelárskych potrieb. 

Objekt Výučba 2  miestnosť D1.06

prevádzková doba: pondelok až piatok v čase od 7:30 – 11:00 h a 12:00 – 14:30 h

Objekt Výučba 1 D201

prevádzková doba: pondelok až štvrtok v čase od 8:30 – 12:00 h a 13:00 – 15:30 h a v piatok v čase od 8:30 – 11:30 h a 12:30 – 14:30 h


 

Ako sa dostanem k aktuálnym informáciam?

Sú poskytované študijnými referentkami na študijných oddeleniach pre jednotlivé ročníky štúdia (študijné informácie). Zamestnancami, ktorí vykonávajú službu na vrátnici (technicko-operačné zabezpečenie). Fakultným študentským parlamentom (akékoľvek informácie). Na facebooku skupina Ekonomická  univerzita v Bratislave http://www.facebook.com/ekonomicka.univerzita. Samozrejme, že všetky potrebné informácie sú tiež prístupné na webe: www.euba.sk.

 


 

Čo je to ISIC a ako si vybavím električenku? 


Je to vysokoškolský preukaz, ktorý vlastnia študenti dennej formy štúdia. ISIC je skratka pre Inernational  Student Identity Card, tento preukaz prináša študentom množstvo zliav so zazmluvnenými subjektmi.  Každému študentovi je počas štúdia vydaný jeden preukaz, ktorý si je nutné na začiatku každého akademického roka aktivovať. Vybavenie a aktivácia ISIC karty sa zabezpečuje v budove V2 na 9. poschodí, miestnosť A9.05 (02/67295369). Kartu možno použiť aj na predplatné cestovné v MHD Bratislava tzv. električenka a tú si viete vybaviť najbližšie na Mlynarovičovej ulici v Petržalke, alebo na Hlavnej  stanici, Autobusovej stanici a Hodžovom námestí. Ostatné predajné miesta na:
http://imhd.zoznam.sk/ba/ – cestovné lístky


 

Ako sa na EU v Bratislave najem?


Stravovacie služby sú poskytovane pre študentov EU v Bratislave prostredníctvom jedálni a bufetov.  Študentské jedálne sú umiestnené v študentských domovoch: Prokopa Veľkého 41, Vlčie hrdlo, Ekonóm – Prístavná 8, Dolnozemská cesta 1. Bufety sú umiestnené v budovách V1 a V2. Študent môže  tieto služby využívať, ak si svoju ISIC kartu dobije minimálnou sumou 5 €, a to v pokladni, ktorá je  umiestnená pri študentskej jedálni Dolnozemská cesta 1, čiže v budove školy. Naďalej si môže študent  dobíjať ISIC aj prostredníctvom internet bankingu, ale najprv mu tento prístup musí elektronicky aktivovať zamestnanec pokladne. Ďalej sa na EU v Bratislave nachádzajú súkromné zariadenia Školička,  Caffeteria Fresh Lemon, Pizzeria Smile.


 

Je možné počas štúdia odboru Medzinárodné vzťahy (I.stupeň, 2.roč) prestúpiť na štúdium na EUBA odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy?

Treba kontaktovať študijné oddelenie príslušnej fakulty


Dá sa na Ekonomickej univerzite študovať aj cez internet a ak áno, na ktorých fakultách a ktoré odbory?

Na EU v Bratislave sa dá študovať iba prezenčnou metódou (dennou alebo externou formou), t.j. iba za účasti študenta na vyučovacích aktivitách. Cez internet sa študovať nedá.


Nejde Vám prihlásiť sa na opravný termín? Známku máte v AISe zapísanú, ale ako dôvod Vám vypisuje, že nemáte zapísanú známku?

Známka je zapísaná na iný termín ako na ten, na ktorý je prihlásený študent. T.j. v jeden deň sú vypísané dva termíny napr. o 10 hod a o 13 hod. Študent sa prihlási na termín o 10 hod. a skúšajúci zapíše známku na termín o 13 hod. To je pre systém už úplne iný termín, preto nedovolí študentovi sa prihlásiť na opravný termín - na termíne, na ktorom je prihlásený skutočne nemá zaevidované hodnotenie. Riešenie je požiadať skúšajúceho, aby zaevidoval hodnotenie na správny termín.


Je možné  študovať aj dva odbory naraz? Je možné študovať dva odbory aj na dvoch rôznych fakultách, alebo len dva odbory z jednej fakulty?

Môžete študovať aj dva študijné programy na dvoch fakultách. Na jednu fakultu si môžete totiž podať jednu prihlášku s tým, že na ňu môžete uviesť viac študijných programov tej istej fakulty, ale prijatý môžete byť iba na jeden z nich (prijímačky vtedy robíte len raz). Ak chcete študovať študijné programy dvoch fakúlt, musíte si podať dve prihlášky (2x zaplatiť poplatok) a potom sa zúčastníte 2x aj prijímačiek. Ak by ste boli prijatý na dva študijné programy a chceli by ste ich študovať, potom by ste jeden z nich museli zaplatiť (pre tento rok je to 900 eur za rok).


Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v BA kombinovanou formou? Napríklad jeden akademický rok denne a druhý externe.

Ak sa rozhodnete študovať v 1. ročníku denne a ak ho budete mať celý hotový (všetky skúšky), potom môžete na ďalší rok požiadať o zmenu študijného programu (na externú formu). Ak by ste v 3. ročníku chceli znova prejsť na dennú, žiadosť si môžete podať po 2. ročníku, ale na dennú formu je to ťažšie. Počas externého štúdia nemáte ale všetky študentské výhody (napr. na dopravu a pod.).