" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Registrácia

Osobné údaje:Prihlasovacie údaje:

echo_input(); }?>
 1. euba.sk sú internetové stránky prevádzkované Ekonomickou univerzitou v Bratislave ďalej len prevádzkovateľ. 
 2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, konkrétnej farby, tvaru, typu a veľkosti.
 3. Služby burzy www.euba.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami euba.sk alebo dobrými mravmi. 
 5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam euba.sk. 
 6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 7 dní. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.  Užívateľ môže automaticky aktualizovať 3 krát vložený inzerát. Po aktualizácii bude užívateľovi plynúť 7 dňová lehota zverejnenia.
 7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte. 
 8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo spotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb euba.sk ani za spôsob akým služby euba.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 
 11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb euba.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb euba.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.
 13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačného subjektu s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré euba.sk ponúka. 
 14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 
Prihlasovacie údaje vám budú zaslané na e-mail: nezadali ste e-mail