Útvary riadené rektorom

Sekretariát rektora

Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívu a organizačnú prácu. Komplexne zabezpečuje chod sekretariátu rektora, činnosti súvisiace s prípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou stálych poradných orgánov rektora, vyhotovuje záznam z porád rektora.

 

Viac

Referát kontroly

Vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, vyhlášok, príkazov rektora a interných smerníc v oblasti ekonomickej, mzdovej, študijnej, technickej a ochrany majetku. Vykonáva mimoriadne tématické a plánované kontroly hospodárenia v rámci EU. Spolupracuje s MŠ SR a s vonkajšími kontrolnými orgánmi a s orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

Viac

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Zabezpečuje v rámci EU starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov a študentov v zmysle platnej legislatívy a pokynov a nariadení MŠ SR. Ochranu pred požiarmi zabezpečuje v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a ďalších príslušných predpisov. Za celkovú činnosť referátu zodpovedá technik BOZP a PO priamo rektorovi.

 

Viac

Referát civilnej ochrany

Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany (CO EU) v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v podmienkach EU. Za celkovú činnosť referátu CO zodpovedajú referenti CO priamo rektorovi EU.

 

Viac

Centrum protidrogových a poradenských služieb

Centrum protidrogových a poradenských služieb EU je celouniverzitným pracoviskom zriadeným Národným programom boja proti drogám, zákonom NR SR číslo 381/1996 Z. z. a uznesením NR SR číslo 230 zo dňa 14.11.1995. Cieľom, poslaním a hlavným zameraním je systematické usmerňovanie riešenia naliehavých problémov ...

 

Viac

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „univerzita“). Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty ...

 

Viac

Oddelenie pre personálne a sociálne otázky

Zabezpečuje stratégiu riadenia a rozvoja  ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetky pracoviská EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu...

 

Viac

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie Ekonomickej univerzity a styk s verejnosťou vo vnútri Ekonomickej univerzity i navonok v slovenskej verejnosti, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie v Slovenskej republike a v spolupráci s Centrom informačných technológii EU, fakultami ...

 

Viac

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (CPČaUS EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave, zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti podnikateľských aktivít univerzity, kongresové služby, služby v oblasti vydavateľstva, reprografické a kopírovacie služby a ďalšie podnikateľské aktivity. Ďalej zabezpečuje ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby pre študentov, doktorandov, zamestnancov univerzity ako aj verejnosť. Podporuje záujmovú činnosť, kultúrny a spoločenský život študentov.

 

Organizačné súčasti centra:

Viac