Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Centrum komplexne zabezpečuje ucelený systém propagácie Ekonomickej univerzity a styk s verejnosťou vo vnútri Ekonomickej univerzity i navonok v slovenskej verejnosti, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie v Slovenskej republike a v spolupráci s Centrom informačných technológií EU, fakultami, jednotlivými oddeleniami rektorátu EU a celouniverzitnými pracoviskami aj cestou elektronických masmédií. Najmä:

 • Kontakt

  Vedúca centra

  Ing. Lucia Knappek
  tel.: +421 2 6729 5904,
  fax: +421 2 6729 5101
  miestnosť: A3.06

  lucia.knappek@euba.sk
  komunikacia@euba.sk

  Zamestnanci

  Zuzana Jójárt
  tel.:+421 2 6729 5356
  miestnosť: A3.06
  zuzana.jojart@euba.sk
  komunikacia@euba.sk

  Iveta Kulifajová
  tel.: +421 2 6729 5356
  miestnosť: A3.06
  iveta.kulifajova@euba.sk
  kariera@euba.sk

  zabezpečuje informovanosť pracovníkov a študentov EU prostredníctvom informačného spravodajcu Ekonóm, propagačným zabezpečovaním konferencií, tlačových konferencií, stretnutí rektora s pracovníkmi a študentmi EU a i.
 • zabezpečuje a zodpovedá za publicitu EU v slovenských, prípadne zahraničných prostriedkoch masovej komunikácie, za šírenie dobrého obrazu Ekonomickej univerzity vo verejnosti
 • zabezpečuje vydávanie periodických a neperiodických informačných a propagačných materiálov o EU, zodpovedá za ich obsahovú a jazykovú úroveň, redakčné spracovanie, estetickú úroveň, propagačnú účinnosť, jazykovú správnosť a včasnosť vyhotovenia (informačný spravodajca Ekonóm, pamätnice, ročenky, kalendáre významných podujatí EU, informačné bulletiny, skladačky, letáky na výstavy a veľtrhy, propagačné upomienkové predmety, informačné tabule, press kity a i.)
 • organizuje aktivity zamerané na propagáciu a vytváranie imidžu EU doma a v zahraničí (tlačové konferencie, účasť na domácich a zahraničných výstavách a vzdelávacích veľtrhoch, prednášky významných osobností a i.)
 • zabezpečuje monitorovanie periodík a ostatných masmédií o článkoch, zmienkach, správach, informáciách, rozhovoroch a pod. o EU
 • archivuje textovú a obrazovú dokumentáciu o univerzite a využíva ju vo svojej publikačnej, informačnej a propagačnej činnosti
 • pri svojej činnosti spolupracuje s rektorom, prorektormi, kvestorkou, jednotlivými oddeleniami a referátmi rektorátu EU, fakultami, celouniverzitnými pracoviskami EU, predovšetkým Vydavateľstvom Ekonóm, pedagogickým oddelením, oddelením pre vedu a doktorandské štúdium, oddelením pre medzinárodné vzťahy, so študentským parlamentom, AIESEC-om, odborovou organizáciou a ďalšími pracoviskami EU
 • v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám prijíma a vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií o Ekonomickej univerzite v Bratislave

Propagačné dokumenty a materiály

Kariérne centrum

Centrum vydáva povolenia na výlep plagátov na presne určené plochy v budove V1 a V2. Plagáty k jednotlivým udalostiam je možné zverejňovať v priestoroch univerzity na vyhradených miestach - reklamné panely vo vestibule objektu V1 a V2.