Centrum telesnej výchovy a športu

Kontakty:

Riaditeľ:

PaedDr. Július Dubovský
tel.: +421 2 6729 5433
miestnosť: D4.33
julius.dubovsky@euba.sk

 

Tajomníčka, vedúca oddelenia
športu pre všetkých:

PaedDr. Mária Kalečíková
tel.: +421 2 6729 5417
miestnosť: D4.17
ctvs@euba.sk

 

Vedúci oddelenia
športu pre všetkých:

PaedDr. Ján Janík
tel.: +421 2 6729 5417
miestnosť: D4.17
ctvs@euba.sk

 

Sekretariát:

Lenka Vojtášová
tel.: +421 2  6729 5434,
miestnosť: D4.34
ctvs@euba.sk

 

Odborní asistenti:

PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc.,
Mgr. Roman Heriban
Mgr. Peter Hložek
Mgr. Drahomíra Lörincziová, PhD.
Mgr. Eva Matulníková
Mgr. Saša Orviský
Mgr. Igor Partl
PaedDr. Lenka Podgórska
Mgr. Eva Ráková
PaedDr. Viktor Škultéty
Mgr. Zuzana Voltnerová

Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (ďalej len CTVŠ), zabezpečuje pravidelný športový program pre študentov univerzity. Predmet Telesná výchova  je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet kreditov je rôzny podľa fakúlt EU. Je uvedený v študijných programoch príslušných fakúlt.

Objekty na výuku TV:

  • Horský park ( ul. Prokopa Veľkého ): telocvičňa, posilňovňa, sauna, ihrisko s umelým trávnikom
  • Školička (EU Dolnozemská cesta): pohybové štúdio, posilňovňa  
  • Ihrisko Pasienky ( Trnavská cesta, za ŠH Pasienky, autobus č.98 ):  futbal
  • Plaváreň Pasienky - ( Junácka č.4, autobus č.98 ):  plávanie, aqua aerobik
  • Slávia AGROFERT - ( Májová 1, Petržalka/ za EU ): bedminton, tenis
  • ŠH Mladosť - ( Trnavská cesta ) - hádzaná, futsal

Telesná výchova nie je zapracovaná v navrhnutom rozvrhu semestra bakalárskeho a ani inžinierskeho štúdia. V semestri bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa registruje a zapisuje šport z ponúkanej ponuky CTVŠ prostredníctvom AISu.  V systéme kreditného štúdia je TV na EU zaradená ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zuje sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná TV a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je stopercentná účasť na cvičeniach alebo účasť na zimnom alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní. Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú TV môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

Konzultačné hodiny LS 2016/17

Pohybové aktivity zamestnancov EU LS 2016/2017

Pohár rektora 2017

 

ŠPORT