Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany

Riaditeľ

Mgr. Ján Sarvaš

Kapušany 580
082 12 Kapušany
jan.sarvas@euba.sk

Je inovačným pracoviskom EU v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG a podnikovej praxe so zameraním na oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. Jeho poslaním je výskum a vývoj v oblasti získavania a zhodnocovania biomasy a slnečnej energie a ich efektívneho využitia na energetické účely v podnikovej praxi, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a získavanie poznatkov a skúseností pri rozvoji inovačného podnikania študentov a doktorandov, výchova, vzdelávanie a školenie v oblasti ONE pre prax, samosprávu a školy. Jeho dôležitým poslaním je aj uplatňovanie podmienok trvalo udržateľného rozvoja v znevýhodnených regiónoch Slovenska. Riaditeľ je vymenovaný rektorom a za činnosť VVCB EU v Bratislave zodpovedá prorektorovi pre rozvoj.