Centrum informačných technológií

Centrum informačných technológií je vyprofilovaný ako špecializované celouniverzitné pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na informačné technológie, výpočtovú techniku, multimediálnu techniku a programové vybavenie.


CIT je vedecko-výskumným, poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom pre oblasť výpočtovej techniky, multimediálnej techniky, informačných technológií a informačných systémov, ktorý testuje a prináša do praxe najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu výpočtovej techniky, informačných technológii a informačných systémov. Metodicky usmerňuje obstarávanie softvéru a hardvéru.

Výhradne zabezpečuje pripájanie pracovísk EU v Bratislave do siete EU - NetEU, SANET a Internet, spravuje a prideľuje internetové adresy.

CIT komplexne zabezpečuje činnosti a úlohy EU v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií v súlade s jej potrebami.

 

Organizačný poriadok CIT

Oddelenia:

Oddelenie technicko-hospodárske

Oddelenie služieb užívateľom

Oddelenie informačných systémov

Oddelenie správy systémov a sietí

Oddelenie audiovizuálnej techniky 


Konaktné údaje:

Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Centrum informačných technológií
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
sekretariát CIT                    02/6729 5115, 02/6729 5195
helpdesk                            kl.5555
správa učební D2 vo V1        kl. 1670 
správa učební 8P vo V2        kl. 5687
správa učební 9P vo V2        kl. 5108
servis didaktickej techniky    kl. 5107, 5142
čipové preukazy                   kl. 5369
fax CIT                                02/6729 5199
web server CIT EU v Bratislave  www.euba.sk/sk/pracoviska/CIT
e-mail sekretariát                 sekr.cit@euba.sk