Medzinárodné vzdelávanie

Oddelenie medzinárodnej spolupráce organizačne a administratívne zabezpečuje:

  • Výučbu celouniverzitných študijných programov v cudzích jazykoch

  • Výučbu čiastkového a doplnkového študijného programu v cudzích jazykoch

  • Výučbu celouniverzitných odborných predmetov v cudzích jazykoch


Celouniverzitný študijný program 2. stupňa Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku).

Odborný garant programu:

prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

Študijný program vedie k udeleniu dvojitého diplomu v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg, SRN. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: inžinier („Ing.“), Master of Science („M. Sc.“)

Medzinárodný finančný manažment


Celouniverzitný študijný program 2. stupňa Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)

Odborný garant programu:

prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.

Absolventi získavajú dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: inžinier („Ing.“)

Manažment predaja


Celouniverzitný študijný program 2. stupňa Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku)

Odborný garant programu:

prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: inžinier („Ing.“)

Odborným garantom je prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.

Medzinárodný manažment


Doplnkové nemeckofónne štúdium (1. stupeň štúdia)

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.

renata.antalova@euba.sk

Čiastkové frankofónne štúdium (1. stupeň štúdia)

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk

Výučba individuálnych odborných predmetov v cudzích jazykoch (v angličtine, francúzštine, nemčine)

Kontakt:

Koordinátorka:

Danka Pašteková
danka.pastekova@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka výučbu cca 40 individuálnych predmetov v cudzích jazykoch. Predmety sú určené  pre študentov  1. a 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave aj pre zahraničných študentov, najmä tých, ktorí prichádzajú na krátkodobé jednosemestrálne príp.  dvojsemestrálne študijné pobyty v rámci programu Erasmus; ojedinele sa na výučbe predmetov v cudzích jazykoch zúčastňujú aj zahraniční študenti z tretích krajín (najmä prostredníctvom Národného štipendijného programu). Študenti EU v Bratislave si odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch zapisujú spôsobom obvyklým pre zápis predmetov - cez portál AIS.

Bližšie informácie ohľadne zápisu, výberu predmetov a pod. študentom poskytujú študijné oddelenia príslušných fakúlt

Zoznam odborných predmetov v cudzích jazykoch