Centrum severoamerických štúdií (CNAS)

 

CNAS

Centrum severoamerických štúdií pri Ekonomickej univerzite v Bratislave v súčasnosti ponúka jediný vzdelávací program svojho druhu na Slovensku, kde záujemcovia môžu získať rozsiahlejšie poznatky o politických, ekonomických a kultúrnych aspektoch života v Spojených štátov amerických a Kanade. Prostredníctvom pestrej zostavy akreditovaných kurzov Centrum ponúka interdisciplinárny prístup k severoamerickému regiónu. Pomáha študentom kriticky rozmýšľať o postavení USA a Kanady vo svete, o úspechoch i problémoch americkej a kanadskej spoločnosti a ich ekonomike. Dynamicky sa rozvíjajúce Centrum má niekoľko jedinečných charakteristík, vďaka ktorým sa v krátkom čase stalo vyhľadávaným poskytovateľom praktického vzdelávania a zdrojom poznania o severoamerickom kontinente, jeho špecifikách a dynamike v širších súvislostiach.

Brožúra CNAS

Letná škola Berkeley

Štúdium severoamerického regiónu má osobitný význam aj preto, lebo Spojené štáty i Kanada, ako aj súkromné podniky a inštitúcie vznikajúce v tomto regióne, hrajú dôležitú rolu na globálnej scéne. USA a Kanada sú tiež spojencami Slovenskej republiky a našimi partnermi v euroatlantickom projekte demokracie, bezpečnosti a spoločne vyznávaných hodnôt. Súčasťou amerického národa sú státisíce Slovákov, ktorých Amerika prijala za svojich občanov, ktorí pomáhali budovať jej prosperitu a demokraciu a ochraňovať jej bezpečnosť. Dnes čoraz viac Američanov a Kanaďanov prichádza na Slovensko. Výuka ponúkaná Centrom pomáha študentom spoznať to, čo máme spoločné, i to, v čom sa líšime. Amerika dodnes fascinuje svet i strednú Európu svojimi paradoxami. Naše kurzy pomáhajú študentom lepšie sa orientovať a dokázať z amerických skúseností uplatniť to, čo je relevantné pre Slovensko.

Profil absolventa

Primárnou cieľovou skupinou Centra severoamerických štúdií sú študenti humanitných a ekonomických vied I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. Program je súčasne otvorený pre študentov a absolventov všetkých fakúlt vysokých škôl v SR i v zahraničí, ktorí majú záujem doplniť si svoje vedomosti, resp. rozšíriť si svoju odbornú a praktickú prípravu na efektívnu interakciu so severoamerickým regiónom. Absolvent vybraných modulov získa hlbšie porozumenie pre ekonomickú, politickú a spoločensko-kultúrnu dynamiku prostredia USA a Kanady. Po absolvovaní špecializovaného doplnkového vzdelávacieho programu sa absolvent stáva spôsobilejší komunikovať a spolupracovať s vládnymi, mimovládnymi, podnikateľskými a ďalšími inštitúciami a ich predstaviteľmi z daného regiónu.

Zameranie na akademicko-podnikateľskú spoluprácu a riešenie prípadových štúdií navyše podnecuje absolventov jednotlivých kurzov ku kreativite a zvyšuje ich schopnosť riešiť reálne úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť vo svojom budúcom profesionálnom živote.

Naši partneri:

Partneri