Centrá oblastných štúdiíPoslaním centier interkultúrnych štúdií je šíriť poznatky o krajinách daného regiónu a  podporovať všestranný rozvoj vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s univerzitami, podnikmi  a inými inštitúciami krajín danej oblasti.

Na ÚMV sa nachádzajú nasledovné Centrá interkultúrnych štúdií:

Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (CEILA)

Centrum severoamerických štúdií (CNAS)

Centrum štúdií pre oblasť Ázie, Afriky, Austrálie

Aktivity centier interkultúrnych štúdií

  • Koordinácia, organizovanie a zabezpečovanie multidisciplinárnych a interdisciplinárnych študijných programov a kurzov v oblasti medzinárodných  a interkultúrnych štúdií a interkultúrnej komunikácie pre  interné potreby EU a pre vonkajšie domáce a zahraničné prostredie.

  • Organizovanie   a zabezpečovanie   špecifických  kurzov  zameraných  na  šírenie  jazykov a kultúr daného regiónu.

  • Realizácia a podpora  multidisciplinárneho  a interdisciplinárneho  výskumu zameraného na oblastné štúdie („area studies“) a interkultúrnu  komunikáciu v aplikácii   na   príslušný región.

  • Organizovanie  odborných seminárov a konferencií  zameraných na rozvoj medzinárodnej spolupráce.

  • Publikovanie výstupov výskumnej práce, učebných materiálov pre vzdelávacie aktivity, zborníkov z výskumných aktivít a i.

  • Organizovanie  akademických, kultúrnych a popularizačných podujatí.

  • Spolupráca pri nadväzovaní  a rozvoji vzťahov  s univerzitami,  podnikmi a ďalšími inštitúciami v krajinách príslušnej geografickej oblasti v súlade s koncepciou rozvoja medzinárodných vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave.