Oddelenie medzinárodnej spolupráce

 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce (OMS) realizuje aktivity zamerané predovšetkým na sústavný rozvoj medzinárodných vzťahov univerzity s krajinami mimo Európskej únie, najmä:

  • iniciuje a rozvíja vzťahy s univerzitami a inými organizáciami z krajín mimo Európskej únie, 
  • pripravuje dohody o spolupráci a sleduje ich plnenie, 
  • zabezpečuje pobytové formality pri prijímaní študentov z tretích krajín a poradenstvo pri ich integrácii,
  • organizačne a administratívne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch 
  • pripravuje a organizačne zabezpečuje celouniverzitný predmet Diplomacia v praxi
  • pripravuje, organizuje a/alebo zabezpečuje vzdelávacie, kultúrne a popularizačné aktivity, napr. letné školy, prezentácie, výstavy a i., na podporu medzinárodných vzťahov univerzity najmä v zameraní na krajiny mimo Európskej únie,
  • spracúva informácie v oblasti podávania medzinárodných projektov (okrem vedeckovýskumných), realizuje informačné a poradenské aktivity na podporu medzinárodných projektov (okrem vedeckovýskumných) a vedie ich evidenciu,
  • realizuje vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť zameranú najmä na internacionalizáciu vysokého školstva.

Centrá oblastných štúdií

Medzinárodné vzdelávanie

Medzinárodné projekty (okrem vedeckovýskumných)

 

Vedúca oddelenia:

Ing. Soňa Galanová 
tel.: + 421 2 6729 5307
miestnosť: A3.09
sona.galanova@euba.sk

 

Danka Pašteková
odborná referentka
tel.: + 421 2 6729 5307
miestnosť: A3.09
danka.pastekova@euba.sk
 


Ing. Diana Lacová

koordinátorka CNAS
tel.: + 421 2 6729 5307
miestnosť: A3.09
diana.lacova@euba.sk