Útvary riadené prorektorom pre medzinárodné vzťahy

Ústav medzinárodných vzťahov

Poslaním ÚMV EU v Bratislave je iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, a tým posilňovať medzinárodnú dimenziu v činnosti univerzity vrátane spolupráce s praxou. Pri plnení svojho poslania ÚMV EU v Bratislave realizuje administratívne, organizačné, informačné, konzultačné, popularizačné, vzdelávacie, vedeckovýskumné a publikačné činnosti zamerané na rozvoj spolupráce s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami spoločensko-hospodárskeho prostredia v medzinárodnej dimenzii.

ÚMV EU v Bratislave najmä:

  • administratívne a organizačne zabezpečuje medzinárodné mobility študentov, učiteľov a zamestnancov EU v Bratislave,
  • iniciuje, pripravuje a monitoruje dohody o spolupráci s univerzitami a ďalšími organizáciami zo zahraničia,
  • administratívne a organizačne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch,
  • iniciuje, organizuje a zabezpečuje extrakurikulárne aktivity zamerané na podporu internacionalizácie univerzity .

ÚMV EU v Bratislave sa člení na dve oddelenia:

 
Viac