Útvary riadené prorektorkou pre vedu a doktorandské štúdium

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium


Koncepčne zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia, riadi a koordinuje vedecko-výskumnú činnosť na EU. Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU. Zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, schvaľovanie projektov, rozdeľovanie finančných prostriedkov a pod.). Spracováva štatistické materiály, analýzy a správy o vedecko-výskumnej činnosti za EU. Koordinuje doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách EU a zabezpečuje práce súvisiace s programom EDAMBA.

Viac

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR pri EU v Bratislave  

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR pri EU v Bratislave (ďalej len „NCEGŠ pri EU v Bratislave“) bolo zriadené na základe Programového vyhlásenia vlády, ktoré realizoval minister školstva SR svojím ustanovujúcim dekrétom. Aktivity Centra sú orientované na výskum s cieľom identifikovať a pochopiť vplyv podmienok a efektov globalizačných procesov na štruktúru a konkurencieschopnosť Slovenska. Tematické zameranie aktivít NCEGŠ pri EU v Bratislave je zároveň naplnením myšlienok ...

Viac

Ústav ekonómie a manažmentu

Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEaM EU) zabezpečuje dva druhy úloh:

  • základné úlohy - vo výskumnej oblasti - identifikuje strategické dlhodobé úlohy v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ústavu; definuje prioritné témy, ktoré budú predmetom výskumu ústavu; vytvára výskumné a inovačné centrá v prioritných oblastiach výskumu; zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach; svojimi aktivitami získava mimo dotačné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; organizuje semináre, konferencie a iné akademické činnosti na prezentovanie výsledkov svojho výskumu

  • podporné úlohy - v informačnej, dokumentačnej, koordinačnej a komunikačnej oblasti - šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti ( konzultačné, poradenské a iné ); pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia univerzity pri tvorbe koncepcií rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave; zabezpečuje vedenie agendy, ktorá súvisí s výberom a hodnotením interných grantových projektov na EU v Bratislave; koordinuje výskumné činnosti prebiehajúce na EU v Bratislave s relevantnými výskumnými činnosťami externých subjektov).

Viac

Ekonomické rozhľady

Ekonomické rozhľady je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska  a zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium.

viac