Medzinárodné projekty (okrem vedeckovýskumných)

Menu:

 

Kontakt:

Ing. Soňa Galanová
tel.: +421 2 6729 5307
galanova@euba.sk


ÚMV/OMS podporuje rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom zvyšovania zapojenia všetkých pracovísk a pracovníkov univerzity do medzinárodných vzdelávacích projektov, vrátane projektov ESF. Podporuje individuálnu iniciatívu akademických pracovníkov a ostatných pracovníkov pri podávaní projektov. Iniciuje / podáva návrhy na nové projekty v súlade so všeobecnými strategickými cieľmi univerzity a to najmä pre oblasti:

  • internacionalizácia vzdelávania
  • medzinárodná propagácia univerzity
  • zvyšovanie kultúry kvality
  • inovácia metód vyučovania a učenia spolupráca univerzita – podniková sféra a pod.

OMS spolupracuje na tvorbe a riadení celouniverzitných projektoviniciuje / podáva návrhy na nové projekty vo vedecko-výskumnej oblasti – s dôrazom na multidisciplinárny a interdisciplinárny výskum v oblasti interkultúrnej komunikácie a „areas studies.

Aktivity

Informačné aktivity

  • šírime a zverejňujeme aktuálne informácie o európskych fondoch, programoch a grantových schémach EÚ, výzvach k podávaniu projektov -  prostredníctvom web stránky, násteniek, e-mailom

Poradenské aktivity

  • poskytujeme konzultácie, poradenstvo a podporu pri tvorbe, podávaní a riadení projektov
  • poskytujeme finančné poradenstvo a konzultácie pri tvorbe a manažmente projektov a pri písaní priebežných a záverečných správ z hľadiska finančného riadenia
  • zabezpečujeme potrebné dokumenty k projektu

Dokumentačné aktivity

  • vedieme presnú evidenciu a dokumentáciu ukončených, prebiehajúcich a podávaných medzinárodných projektov realizovaných na univerzite