Centrum na zabezpečenie a podporu kvality

Kontakt:

Vedúca centra:

RNDr. Silvia Siekelová
miestnosť: A3.09
tel.: +421 2 6729 5307
silvia.siekelova@euba.sk

 

Zamestnanci:


Viktória Čerepkaiová
miestnosť: A3.09
tel.: +421 2 6729 5307
viktoria.cerepkaiova@euba.sk

Centrum je celouniverzitným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality  na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach činnosti. 

K úlohám centra patrí najmä:

 • zabezpečovať zadávanie ankiet určených na prieskum názorov vybraných cieľových skupín na kvalitu vo všetkých oblastiach činnosti,

 • spracovávať výsledky prieskumu názorov vo forme správy pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt

  a ústavov,

 • zabezpečovať sledovanie vybraných ukazovateľov výkonnosti a úspešnosti činnosti univerzity,

 • spracovávať podklady o vybraných ukazovateľov výkonnosti a úspešnosti v činnosti univerzity pre potreby vedenia univerzity, jej fakúlt a ústavov,

 • pripravovať podklady pre preskúmanie systému vedením EU v Bratislave v spolupráci so zodpovednými vlastníkmi hodnotených procesov a činností,

 • spolupracovať s Radou kvality pri získavaní návrhov a podnetov na  zdokonaľovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity,

 • poskytovať organizačnú a administratívnu podporu činnostiam Rady kvality,

 • realizovať podporné činnosti pri príprave dokumentácie na externú evalváciu / akreditáciu EU v Bratislave na národnej a medzinárodnej úrovni,

 • organizačne zabezpečovať prípravu školení a  seminárov súvisiacich so  zabezpečovaním a zdokonaľovaním kvality na EU v Bratislave,

 • realizovať školenia o systéme zabezpečenia kvality pre nových zamestnancov univerzity,

 • pravidelne raz za akademický rok predkladať pripomienky a návrhy k fungovaniu systému zabezpečenia kvality na EU v Bratislave,

 • organizačne a administratívne zabezpečovať aktivity Alumni klubu EU v Bratislave. 

Pri svojej činnosti spolupracuje s rektorom, prorektormi, kvestorkou, jednotlivými oddeleniami a referátmi rektorátu EU, fakultami, celouniverzitnými pracoviskami EU a  so študentským parlamentom.