" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel


Zdôvodnenie zaradenia kurzu do ponuky: 

Myšlienka zaradenie kurzu do ponuky Bratislavskej Business School  EU v Bratislave (BBS) vznikla na základe informácií získaných z prostredia praxe v súvislosti s potrebou zdokonalenia práce s databázou údajov v prostredí Microsoft Excel prostredníctvom jej automatizácie a zefektívnenia. 

Vzhľadom na dostupnosť tabuľkového procesoru Microsoft Excel, veľa firiem, resp. inštitúcií pracuje s údajmi, ktoré majú k dispozícii v hárkoch jeho zošitov. Tieto údaje je pri ich práci nutné v tomto prostredí, ktoré je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office,  opakovane editovať, filtrovať a vytvárať z nich rôzne výstupy vo forme tabuliek a grafov. 

 Uvedená činnosť môže  v mnohých prípadoch  zo strany  používateľa vzhľadom na množstvo úkonov  predstavovať  prácu, ktorá je časovo náročná,  resp.  ktorá  si vyžaduje zaradenie ďalších ľudí do tohto procesu. Tento problém je možné vyriešiť pomocou procedúr, resp. makier vytvorených v programovacom jazyku VISUAL BASIC for Applications, ktorý je dostupný v prostredí  Microsoft Excel. Používateľ si tak môže  svoju činnosť automatizovať  a ušetriť si  čas. 

Realizáciou predkladaného kurzu by sa rozšírila ponuka kurzov poskytovaných BBS v oblasti vzdelávania v rámci informačných technológií. Kurz je zameraný na systematické vzdelávanie počas naplánovaných desiatich stretnutí a vyžaduje si samozrejme aktívny prístup zo strany záujemcov aj mimo výukových hodín kurzu.  Pre  porovnanie s konkurenčným prostredím, kde vo väčšine prípadov uprednostňujú organizátori kurzu dvojdňové stretnutie, by mohol byť predkladaný formát kurzu určitou výhodou z pohľadu  zvládnutia uvedenej problematiky z časového aspektu.   

Cieľ kurzu: 

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“.  Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch  zošitu a  techník  na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a  grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.   

Charakteristika kurzu: 

Vzdelávanie sa pripravuje a bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "zákon").  

Kurz ponúka získanie poznatkov a  zručností zo základov  programovania v jazyku  VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel, ktoré sú doplnené o niektoré pokročilejšie programovacie techniky. Tie je možné realizovať aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) a jeho ovládacích prvkov a umožniť tak užívateľom komunikáciu s údajmi v hárkoch zošitu vo forme ich transformácie, filtrácie, vizualizácie a podobne. V prípade vizualizácie vyfiltrovaných údajov to znamená, že tabuľky a grafy môžu byť zobrazované v hárku zošitu, resp. na užívateľskom dialógu. Vytváranie vlastných procedúr, resp. makier umožní užívateľom automatizáciu  a zefektívnenie ich  činnosti pri práci s údajmi v prostredí Microsoft Excel. Ďalej  kurz poskytuje aj programovacie techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov v hárku zošitu (dashboard) z databázy údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov Microsoft Excel aj s využitím jazyka VISUAL BASIC for Applications.  Viac informácií TU

Prihláška