Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami prináša 

1. Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz 

Cieľom základného kurzu je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

Rozsah základného kurzu:

1. Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve

 • garant modulu: Úrad vlády SR 
2. Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa
 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
3. Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy
 • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
4. Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy
 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
5. Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium
 • garant modulu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
6. Záverečný účet obce a VÚC
 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
7. Nakladanie s majetkom vo verejnej správe
 • garant modulu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
8. Kontrola v oblasti účtovníctva, finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • garant modulu: Ministerstvo financií SR


2. Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe - pokročilý kurz

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

1. Nový zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - novela zákona účinná od 1.1.2016
 • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa
 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce
 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci
 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 
5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám
 • garant modulu: Úrad vlády SR 
6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra
 • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava 
7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • garant modulu: Ministerstvo financií SR 
8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov
 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

 

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov v rámci jedného kurzu. 

GARANTAMI A LEKTORMI KURZOV sú vysokokvalifikovaní lektori z  Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcovia z Úradu vlády SR, z Ministerstva financií SR, zo Združenia miest a obci Slovenska, zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

 

Termín a miesto konania:

 • 9.11.2017 – 25.5.2018
 • Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

 • jedenkrát mesačne 2-dňové sústredenie (štvrtok, piatok) v čase od 9:00 – 16:00;
 • možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby;

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH. V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 455 Eur. 

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 € vrátane DPH

 

Záväzná prihláška

 

Kontakt:

Mgr. Jarolím Hraško 

Koordinátor vzdelávacích aktivít 

Tel.č.: 02/6729 5165 

E–mail: Jarolim.hrasko@euba.sk