Prípravné kurzy

Príprava na prijímacie skúšky

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, manažmentu a práva. Vzdelávacie programy sú v rámci BBS organizované pre rôzne cieľové skupiny.

 Pre súčasných maturantov a ostatných záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave je vhodná Príprava na prijímaciu skúšku v rámci prípravných kurzov.

BBS EU v oblasti vzdelávacích kurzov prípravy na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu plne  nadviazala na  dlhoročné aktivity, skúsenosti a  know-how  svojho predchodcu, Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity (CĎV EU).

Účastníci  kurzov  okrem  sledovania  prednášok  univezitných  pedagógov  trénujú aj praktické návyky a  zručnosti  pri riešení úloh a príkladov formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú  predmetom  prijímacej  skúšky.

Variabilita ponuky prípravných  kurzov  umožňuje výber záujemcovi zvoliť si najoptimálnejšiu kombináciu jednotlivých predmetov na úrovni svojich vedomostí. Tak sa najlepšie naplní zámer kurzu smerujúci k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky.

Kurzy vyučujú pedagógovia z Ekonomickej univerzity, čo je zárukou, že sú realizované s požiadavkami kladenými na študentov pri prijímacej skúške.


Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Miesto konania kurzu:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Dolnozemská 1, 832 35 Bratislava

Cieľ:

Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z príslušného predmetu - jazyka anglického.


Lektori:
Pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ponuka kurzov

JAZYK ANGLICKÝ

Kurz

Forma

Deň

Čas

Rozsah

Poplatok

4.3.2017 – 29.4.2017

denná

sobota

9:00 – 12:20

32 hodín

64 €

  5.6.2017 – 9.6.2017

intenzívna

pracovné dni

13:00 - 16:15

20 hodín

40 €


* Presné termíny a časy budú uvedené v harmonograme na www.euba.sk/bbs.

 

Prihláška a platba

Elektronická prihláška je uvedená na webovej stránke www.euba.sk/bbs    

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

a) poštovou poukážkou typu U - do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, č. účtu: SK 3481800000007000074503, VS: 2001

b) bankovým prevodným príkazom – č. účtu: SK 3481800000007000074503, VS: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno).

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu, sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu.

BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.

 

Ďalšie informácie a kontakt

Ďalšie informácie:     www.euba.sk/bbs

Kontakt:                   PhDr. Eva Filusová,

                               tel. 02/6729 5163

                               e-mail:  pripravnekurzy.bbs@euba.sk