Vzdelávací program „ TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Cieľ: zvýšiť odborné povedomie a manažérske kompetencie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri prezentovaní nielen svojej osoby, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Cieľová skupina:

  • primátori miest, zástupcovia primátorov, prednostovia MÚ a starostovia obcí,

Termín:                         od 26. 10. 2017  do  27. 4. 2018

Celkový rozsah vzdelávania: 72 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.), jedenkrát za mesiac 2-dňové sústredenie (štvrtok, piatok) v čase od 9:00 – 16:00 (hodina na obedovú prestávku).

Poplatok:  

Modul č.1

150,- EUR

Modul č.2

200,- EUR

Modul č.3

100,- EUR

Modul č4

150,- EUR

Modul č.5

150,- EUR

 

Využite možnosť absolvovania kompletného vzdelávacieho programu za zvýhodnených podmienok (výška poplatku pre 1 účastníka je 500,- EUR). Výška poplatkov je uvedená vrátane 20% DPH. Pri prihlásení ucelenej skupiny záujemcov je možnosť využitia zľavy pre 2. a 3. účastníka.

Obsahové zameranie:

  • Modul č.1   Financie územných samospráv a  rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – 20 hodín, lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave, Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Modul č.2  Efektívna komunikácia s verejnosťou a komunikačné zručnosti – 20 hodín, lektor: PhDr. Lucia Barmošová, PhD., moderátorka TV JOJ, Ing. Emil Suchánek, ASMAN s.r.o., profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny poradca a kouč. 
  • Modul č.3  Projektový manažment – 8 hodín, lektor:  doc. PhDr. Ľudovít  Hajduk, PhD.,  Štátny pedagogický ústav, Bratislava
  • Modul č.4  Právne a etické aspekty výkonu samosprávy– 12 hodín, lektor:  JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave,  doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Modul č.5  Ekonomická diplomacia vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou a etiketa společenského správania – 12 hodín, lektor:  Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS,  JUDr. Peter Rusiňák, PhD., bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu.  

V prípade mimoriadneho záujmu účastníkov z východného, príp. stredného Slovenska vytvoríme podmienky pre vzdelávanie aj v Košiciach. 


Kontaktná osoba:  

Mgr. Jarolím Hraško

t.č.: 02/6729 5165

e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

 

Podrobné obsahové zameranie 

Prihláška