Bratislavská Business School

 

Bratislavská Business School (ďalej BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej EU v Bratislave), ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz na to, aby poskytovala vzdelávanie porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami, pričom sa orientuje nielen na klientov zo slovenskej, ale aj z medzinárodnej podnikateľskej sféry.

Zabezpečuje nadštandardné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, práva a manažmentu. Vzdelávacie programy sú organizované podľa potrieb a požiadaviek firiem, organizácií, subjektov verejnej správy a podobne.

Významnou je aj skutočnosť, že EU v Bratislave je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment. 

  

 

Otvárame 3.ročník akreditovaného špecializovaného vzdelávania pre kontrolórov vo verejnej správe
Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov

 

Odborný garant celého vzdelávania: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

 

Cieľom základného kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní by mali účastníci získať komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.

 

 

 

Cieľom pokročilého kurzu: prehĺbenie si vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním sa na činnosť hlavného kontrolóra.

 

 

 

Viac informácií nájdete TU

 

 


PRIPRAVUJEME: Programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov

 

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov na BBS EU v Bratislave 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl. 

 

Naše vzdelávacie programy zodpovedajú požiadavkám generovaným štátnym vzdelávacím programom ISCED3. Orientujeme sa na všetky typy stredných škôl po celom Slovensku. 

 

Našim zámerom je poskytovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj ich profesijných kompetencií a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania v praxi a v premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.  

 

 

Budeme ponúkať päť programov kontinuálneho vzdelávania  

 

 

1.    CHCEM BYŤ VŠADE ETICKÝ! ETIKA V EKONOMIKE, SPOLOČNOSTI A ENVIRONMENTE

  

Status quo slovenskej ekonomiky a spoločnosti generuje potrebu vzdelaného aktívneho angažovaného občana a podnikového stakeholdera. Excelentné vzdelanie v oblasti integrovaných vied o ekonomike a spoločnosti na stredných školách si vyžaduje paralelné vzdelávanie v oblasti etiky ako imanentnú súčasť týchto vied práve s cieľom motivovať študenta riešiť akýkoľvek problém/výzvu s rovnocennou identitou etiky (nielen pragmaticky vecne). Primárnou snahou celého vzdelávacieho programu je nielen napomôcť k verifikácii a prehĺbeniu  vedomostí  z  oblasti  etiky  v ekonomike,  spoločnosti  a vo  vzťahu  k životnému prostrediu, ale najmä zvýšiť iniciatívu a angažovanosť študentov do praktickej aplikácie týchto poznatkov priamo v ich profesijnej praxi, čo si súčasný stav spoločenského povedomia existenčne vyžaduje.

 

2.    OCHRANA SPOTREBITEĽA SPOTREBITEĽSKÉ MINIMUM

 

Ochrana spotrebiteľa je významným fenoménom dnešnej modernej doby, výrazným spôsobom zasahuje do každodenného života občanov v pozícií spotrebiteľov, spotrebiteľských subjektov, ale aj organizácií, ktoré sa týmto fenoménom zaoberajú a to nie len pri nákupe výrobkov a tovaru, ale aj pri používaní služieb. Cieľom je sprostredkovanie takých teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom rozvoj profesijných kompetencií vo výučbe ochrany spotrebiteľa a umožnia im efektívne integrovať prvky tvorivého vyučovania vo výučbe a premene tradičnej školy na modernú v súlade s najnovšími európskymi edukačnými dokumentmi a požiadavkami.

 

3.    OBCHODNÉ ROKOVANIA V INTERKULTÚRNOM PROSTREDÍ V ANGLICKOM JAZYKU

 

Jazyková pripravenosť spoločnosti je aj jedným z prioritných zámerov jazykovej politiky Európskej únie. V koncepte cudzojazyčných kompetencií sa predpokladá, že každý obyvateľ EÚ okrem svojho materinského jazyka ovláda ďalšie dva cudzie jazyky. Aktívne používanie cudzieho jazyka, bezprostredná komunikácia v ňom sa v multikultúrnej Európe stáva nevyhnutnosťou a spolu s počítačovou gramotnosťou je jednou z podmienok úspešného začlenenia jedinca do spoločnosti. Cieľom je prehĺbiť a rozvíjať teoretické poznatky o štruktúre rôznych procesov a druhov rokovaní vedených v anglickom jazyku tak, aby ich mohli použiť učitelia pri výučbe anglického jazyka s cieľom zdokonaliť študentom ich odborné, sociálne a interkultúrne komunikačné kompetencie.

 

4.    PODNIKANIE V PRAXI – PODNIKATEĽSKÉ MINIMUM

 

Primárnou snahou celého vzdelávacieho programu je nielen napomôcť k verifikácii a prehĺbeniu vedomostí učiteľov z oblasti podnikania a prípravy podnikateľských plánov, ale najmä  zvýšiť  iniciatívu  a  angažovanosť  učiteľov  do praktickej  aplikácie  týchto poznatkov priamo v ich profesijnej praxi. Súčasný stav spoločenského povedomia si to existenčne vyžaduje. Cieľom je rozšíriť a aktualizovať vedomostný potenciál učiteľov v oblasti podnikateľskej prípravy študentov a zaangažovať ich aby motivovali a aktivizovali svojich študentov pre rozhodovanie o tom, či začať samostatne podnikať a ako zvládnuť koncepciu založenia vlastného podniku po ukončení štúdia.

 

5.    RIADENIE FINANCIÍ DOMÁCNOSTÍ

 

Vzdelávací program reaguje na pretrvávajúci problém nízkej schopnosti domácností zvládnuť riadenie svojich príjmov a výdavkov. Národná banka Slovenska poukazuje od konca roka 2016 na riziká, ktoré domácnostiam hrozia v dôsledku ich neustále sa zvyšujúceho zadlžovania. Sprostredkovateľské spoločnosti uvádzajú, že až ¾ Slovákov neplánuje financie svojej domácnosti a nie sú schopní ani vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu. Zámerom je poskytovanie vedomostí z oblasti financií domácností tak, aby učitelia získali ďalšie pedagogické zručnosti potrebné pre rozšírenie súčasných metód využívaných vo výchove a vzdelávaní v oblasti riadenia rodinných financií.

 

Pripravované aktivity v rámci našich programov:

 

V prezenčnej  časti  vzdelávania  orientácia  na  teoretické  základy  a  relevantné  návody  na riešenie prípadových štúdií zážitkovou formou v jednotlivých oblastiach vzdelávania.

 

Dištančná  časť  vzdelávania  zahŕňa  vypracovanie  a prezentácia  vzorových  hodín,  riadenie a vedenie diskusných fór, riešenie prípadových štúdií, vyhlasovanie súťaží pre učiteľov a ich žiakov.

 

V rámci jednotlivých programov pripravíme súťaže pre žiakov pod vedením ich učiteľov. Pôjde napríklad o vydanie článku v školskom časopise, resp. vytvorenie školského časopisu, ak ho škola ešte nemá; najlepšie divadelné predstavenie; projekt prípravy medzinárodnej konferencie/ workshopu; príprava vzorového rozpočtu rodiny pre prípravu svadby, stavbu domu, či príprava business plánu pre remeselnú dielňu/ stavebnú firmu. 

 

 

BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1,

852 35 Bratislava

02/6729 5165

valeria.dziurova@euba.sk

bbs@euba.sk


 

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Cieľ kurzu:

 

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch  zošitu a  techník  na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov. 

  

Charakteristika kurzu:

 

Vzdelávanie sa pripravuje a bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba "zákon"). 

 

Kurz ponúka získanie poznatkov a  zručností zo základov  programovania v jazyku  VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel, ktoré sú doplnené o niektoré pokročilejšie programovacie techniky. Tie je možné realizovať aj prostredníctvom užívateľského dialógu (userform) a jeho ovládacích prvkov a umožniť tak užívateľom komunikáciu s údajmi v hárkoch zošitu vo forme ich transformácie, filtrácie, vizualizácie a podobne. V prípade vizualizácie vyfiltrovaných údajov to znamená, že tabuľky a grafy môžu byť zobrazované v hárku zošitu, resp. na užívateľskom dialógu. Vytváranie vlastných procedúr, resp. makier umožní užívateľom automatizáciu  a zefektívnenie ich  činnosti pri práci s údajmi v prostredí Microsoft Excel. Ďalej kurz poskytuje aj programovacie techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov v hárku zošitu (dashboard) z databázy údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov Microsoft Excel aj s využitím jazyka VISUAL BASIC for Applications.  

 

Viac informácií TU.

 

Prihláška

 

 

MBA

 

Prípravné kurzy

 

Vzdelávací program "TOP manažment samosprávy"

Odborný garant: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Cieľ: zvýšiť odborné povedomie a manažérske kompetencie u vedúcich predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, ako aj získanie všeobecného prehľadu a nových vedomostí, ktorých uplatnenie umožní lepšie napredovanie samosprávnej inštitúcie. Zároveň osvojenie základných protokolárnych návykov a správania pri prezentovaní nielen svojej osoby, ale aj samotnej inštitúcie navonok.

 

Cieľová skupina:

  • primátori miest, zástupcovia primátorov, prednostovia MÚ a starostovia obcí,

Termín:                         od 26. 10. 2017  do  27. 4. 2018

 

Celkový rozsah vzdelávania: 72 vyučovacích hodín (1 hod. = 45 min.), jedenkrát za mesiac 2-dňové sústredenie (štvrtok, piatok) v čase od 9:00 – 16:00 (hodina na obedovú prestávku).

 

Poplatok:  

Modul č.1

150,- EUR

Modul č.2

200,- EUR

Modul č.3

100,- EUR

Modul č4

150,- EUR

Modul č.5

150,- EUR

 


Využite možnosť absolvovania kompletného vzdelávacieho programu za zvýhodnených podmienok (výška poplatku pre 1 účastníka je 500,- EUR). Výška poplatkov je uvedená vrátane 20% DPH. Pri prihlásení ucelenej skupiny záujemcov je možnosť využitia zľavy pre 2. a 3. účastníka.

 

Obsahové zameranie:

  • Modul č.1   Financie územných samospráv a  rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – 20 hodín, lektor: prof. Ing. Elena Žárska, CSc., NHF EU v Bratislave, Ing. Eva Balážová, PhD., FEŠRR SPU Nitra a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR
  • Modul č.2  Efektívna komunikácia s verejnosťou a komunikačné zručnosti – 20 hodínlektor: PhDr. Lucia Barmošová, PhD., moderátorka TV JOJ, Ing. Emil Suchánek, ASMAN s.r.o., profesionálny tréner manažmentu a obchodných zručností, organizačno-personálny poradca a kouč. 
  • Modul č.3  Projektový manažment – 8 hodín, lektor:  doc. PhDr. Ľudovít  Hajduk, PhD.,  Štátny pedagogický ústav, Bratislava
  • Modul č.4  Právne a etické aspekty výkonu samosprávy– 12 hodín, lektor:  JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave,  doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Modul č.5  Ekonomická diplomacia vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou a etiketa společenského správania – 12 hodín, lektor:  Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS,  JUDr. Peter Rusiňák, PhD., bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu.  

V prípade mimoriadneho záujmu účastníkov z východného, príp. stredného Slovenska vytvoríme podmienky pre vzdelávanie aj v Košiciach. 


Kontaktná osoba:  

Mgr. Jarolím Hraško

t.č.: 02/6729 5165

e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

 

Podrobné obsahové zameranie 

 

Prihláška

 

Detská ekonomická univerzita

   

Univerzita tretieho veku

 

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium 

 

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné vzdelávanie - kurz

 

 

 

 


 

 

Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku