Útvary riadené kvestorkou


Právny referát

Právny referát (PR EU) vykonáva náročné odborné práce spočívajúce najmä v koncepčnej činnosti a príprave pre rozhodovanie zameranej na právnu agendu rektorátu EU, jeho pracovísk, fakúlt EU a všetkých ostatných zariadení a celouniverzitných pracovísk. Vykonáva špecializované, koncepčné práce a práce s rôznymi komplikovanými ...

Viac

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb v podmienkach EU v Bratislave v celej jeho pôsobnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

Viac

Oddelenie finančnej učtárne

Zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva za EU ako celok v zmysle platných právnych predpisov. Zodpovedá za správnosť ročnej účtovnej závierky, poskytuje podklady pre vypracovanie správy o hospodárení EU. Vyhotovuje štatistické výkazy. Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou, v ktorej sú vedené všetky bankové účty EU.

Viac

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU EU) pripravuje návrh rozpisu dotácie mzdových prostriedkov až na jednotlivé pracoviská EU a na Ministerstvo školstva SR. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa programov, ...

Viac

Oddelenie pre plán a rozpočet

Zodpovedá za vykonávanie činností v oblasti plánu a rozpočtu EU. Pripravuje návrh rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na jednotlivé pracoviská EU, podklady na rozhodovanie v oblasti rozpočtu a financovania činnosti EU, sleduje čerpanie finančných prostriedkov  z dotácie štátneho rozpočtu podľa organizačného, programového,...

Viac

Oddelenie prevádzky a investícií


Viac