Oddelenie prevádzky a investícií

Vytvára pracovné podmienky pre zabezpečenie výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity.

Zabezpečuje autoprevádzku, energetické hospodárstvo, správu a ochranu majetku, vnútorné služby (upratovacia, strážna a spojovacia služba, podateľne, záhradnícke práce a pod.), opravu a údržbu technických, technologických a ostatných zariadení EU. Zabezpečuje tovary a služby hradené z bežných výdavkov formou verejného obstarávania, skladové hospodárstvo v oblasti kancelárskych potrieb. Pripravuje podklady pre plán rozpočtu bežných výdavkov (tovary a služby vymedzené internými smernicami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), vykonáva rozborovú činnosť, energetickú a revíznu činnosť vybraných technických zariadení.

 


Kontakty:

Vedúci oddelenia:

Ing. Jozef Cerovský
tel.: +421 2 6729 5262,

       +421 2 6729 5197 - priama linka
miestnosť: D1.12
jozef.cerovsky@euba.sk

Oddelenie vykonáva komplexné investičné činnosti v oblasti obstarávania hmotného investičného majetku (predmety dlhodobej spotreby, pozemky, budovy, stavby, stroje a zariadenia) a nehmotného majetku (softvare). Zabezpečuje prípravnú a projektovú dokumentáciu, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení. Spracúva záverečné hodnotenie stavieb a vedie štatistické výkazníctvo pre oblasť investičnej výstavby a oblasť správy a ochrany majetku.

Na úseku správy majetku vedie operatívnu evidenciu hospodárskych prostriedkov, presuny a prevody majetku, vyraďovanie prebytočných a neupotrebiteľných hospodárskych prostriedkov, prevody práva hospodárenia s majetkom medzi EU a inými organizáciami a inventarizáciu hospodárskych prostriedkov.