Oddelenie finančnej učtárne

Vedúca oddelenia:

Ing. Iveta Mattovičová
tel.: +421 2 6729 5187
miestnosť: D3.24
iveta.mattovicova@euba.sk

Zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva za EU ako celok v zmysle platných právnych predpisov. Zodpovedá za správnosť ročnej účtovnej závierky, poskytuje podklady pre vypracovanie správy o hospodárení EU. Vyhotovuje štatistické výkazy. Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou, v ktorej sú vedené všetky bankové účty EU. Súčasne zabezpečuje zakladanie nových bankových účtov a ich rušenie. Vedie daňovú agendu na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov právnických osôb. V súlade s platnými predpismi priznáva nároky na cestovné náhrady. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.


Zamestnanci:

Martina Frühaufová
tel.: +421 2 6729 5328
miestnosť: D3.28
martina.fruhaufova@euba.sk


Marianna Šimlovičová
tel.: +421 2 6729 5321
miestnosť: D3.21
marianna.simlovicova@euba.sk


Tatiana Škrabáková
tel.: +421 2 6729 5327
miestnosť: D3.27
tatiana.skrabakova@euba.sk

Ing. Zuzana Laučíková
tel.: +421 2 6729 5325
miestnosť: D3.25
zuzana.laucikova@euba.sk


Alžbeta Kondrková
tel.: +421 2 6729 5320
miestnosť: D3.20
alzbeta.kondrkova@euba.sk

 

Jana Jelenčiaková
tel.: +421 2 6729 5328
miestnosť: D3.28
jana.jelenciakova@euba.sk

Anna Mrázová
tel.: +421 2 6729 5320
miestnosť: D3.20
anna.mrazova@euba.sk


Alena Plesníková
tel.: +421 2 6729 5326
miestnosť: D3.26
alena.plesnikova@euba.sk