Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne

Vedúca oddelenia:

Ing. Danica Svobodová
tel.: +421 2 6729 5316
fax: +421 2 6729 5188
miestnosť: D3.16
danica.svobodova@euba.sk

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU EU) pripravuje návrh rozpisu dotácie mzdových prostriedkov až na jednotlivé pracoviská EU a na Ministerstvo školstva SR. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa programov, podprogramov, kategórií pracovníkov, pracovísk a položiek. Vyhotovuje štatistické výkazy a vypracováva rozbory. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových náležitostí zamestnancom EU. Vykonáva spracovanie miezd zamestnancom EU, v súvislosti s tým vykonáva agendu zdravotného poistenia vrátane ročného zúčtovania,  nemocenského a dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, agendu daní z príjmov fyzických osôb vrátane ročného zúčtovania, agendu dôchodkového zabezpečenia a agendu odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.


Zamestnanci:

Ivana Borkovičová
tel.: +421 2 6729 5331
miestnosť: D3.31
ivana.borkovicova@euba.sk


Mária Hatalová
tel.: +421 2 6729 5332
miestnosť: D3.32
maria.hatalova@euba.sk


Tatjana Kubíková
tel.: +421 2 6729 5317
miestnosť: D3.17
tatiana.kubikova@euba.sk

Hilda Ondrejková
tel.: +421 2 6729 5330
miestnosť: D3.30
hilda.ondrejkova@euba.sk

 

Oľga Švondrková
tel.: +421 2 6729 5329
miestnosť: D3.29
olga.svondrkova@euba.sk


Darina Viňašová
tel. : +421 2 6729 5318
miestnosť: D3.18
darina.vinasova@euba.sk