Klub ekonómov


Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len KE EU) je nadstranícke, neziskové, dobrovoľné združenie občanov absolventov Ekonomickej univerzity a jej predchodkyne Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (ďalej len EU) a ďalších občanov podľa článku 5, ktorí usilujú o udržiavanie a rozvíjanie vzájomných kontaktov EU so svojimi absolventmi prostredníctvom spoločenských, vzdelávacích, výskumných, poradenských, konzultačných, informačných a sociálnych (ubytovacích, stravovacích a rekreačných) aktivít a služieb. KE EU spolupracuje s organizáciami a združeniami podobného zamerania doma i v zahraničí, nadväzuje vzájomné kontakty so vzdelávacími, výskumnými, kultúrnymi, spoločenskými, podnikateľskými a inými organizáciami.

Rada klubu:

Predseda:

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

 

Podpredseda:

Ing. Ivan Trančík
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.

 

Kontrolná komisia:

prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
Ing. Mária Dziurová
JUDr. Viola Bartalská

Členovia:

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Ing. Ján Vlčko
doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.
Ing. Ivan Trančík
Ing. Ivan Janičina
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD.
Ing. Natália Pavlovičová
doc. RNDr. Viliam Páleník


Výkonný sekretariát:

Predseda:

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

 

Podpredseda:

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.

Členovia:

doc. Ing. Mária Tokárová, PhD.
Ing. Kamila Nemcová


Stanovy a pravidlá členstva:


Stanovy Klubu ekonómov EU v Bratislave
Pravidlá členstva v Klube ekonómov