Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov

Vážení učitelia, dňa 12.decembra 2014 opäť spúšťame anketu F6-V3 „Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov (pre 1. a 2. stupeň štúdia okrem učiteľov vyučujúcich predmety v cudzích jazykoch a predmety celouniverzitných študijných programov)“.
V prieskume môžete všetci vyjadriť svoj názor na skupiny študentov . Výsledky prieskumu sa stanú podkladom pre prijímanie účinných opatrení na realizáciu zmien v prístupe vyučujúcich k študijným skupinám a v obsahovom zameraní predmetov. Anketa nie je anonymná a bude sprístupnená v AIS do 22.marca 2015.
Pri vyplňovaní ankety postupujte v súlade s manuálom k anketám, ktorý je dostupný v AIS v časti Postupy- Manuál k anketám pre učiteľov - Manuál k ankete F6-V3 “Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov.
Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk

« späť