04.06.2015

Vyhlásenie tém odbornej stáže pre študentov VŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
osobný úrad

Vyhlásenie tém odbornej stáže pre študentov VŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom zvyšovania úrovne vedomostí a získavania praktických skúseností študentov vysokých škôl o činnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy vytvára možnosti absolvovania odborných stáží na jednotlivých organizačných útvaroch ministerstva na nasledovné témy:

1) Sekcia regionálneho školstva

 • a) Proces zabezpečovania učebníc.

2) Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu

 • a) Transformácia systému výskumu a vývoja v SR a s tým spojené novelizácie príslušných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja a spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja.
 • b) Príprava stratégií a implementačné postupy v oblasti výskumu a vývoja v energetike, výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti, spolupráca so SET Planom EÚ. (Príprava dokumentov podľa požiadaviek SET Planu EÚ a IEA OECD; spracovanie dokumentov pre potreby SR v oblasti VaV v energetike v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovaní SET Planu a orgánov OECD; príprava podkladov pre štatistické výkazníctvo pre SET Plan EÚ a IEA OECD).

3) Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

 • a) Príprava rezortu na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (príprava rôznych materiálov a podkladov, pomoc pri príprave organizácii podujatí).
 • b) Agenda Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport vrátane prípravných orgánov – Coreper I a Výboru pre vzdelávanie (príprava stanovísk, inštrukcií a iných podkladov).
 • c) Agenda Komisie záležitostí pre EÚ MZVaEZ SR.

4) sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

 • a) Štátna starostlivosť o šport – koncepčná a legislatívna činnosť, podpora športu z verejných zdrojov, medzinárodná spolupráca a vzdelávanie v oblasti športu, spolupráca s Národným športovým centrom a Antidopingovou agentúrou SR.
 • b) Štátna starostlivosť o mládež – koncepčná činnosť v oblasti podpory práce s mládežou, medzinárodná spolupráca a neformálne vzdelávanie v oblasti mládeže, spolupráca s IUVENTOU.

5) sekcia štrukturálnych fondov EÚ

 • a) odbor pre operačný program Vzdelávanie SŠFEÚ

i. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Vzdelávanie – dopady pomoci z operačného programu (zber a vyhodnocovanie údajov).
ii. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje – zber a vyhodnocovanie údajov.
iii. informovanie verejnosti o možnostiach poskytnutia podpory z operačného programu Ľudské zdroje, časť vzdelávanie.

 • b) odbor prípravy Operačného programu Výskum a inovácie SŠFEÚ 

i. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj – dopady pomoci z operačného programu (zber a vyhodnocovanie údajov).
ii. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie – zber a vyhodnocovanie údajov.
iii. analýzy v oblastiach podpory vedy a techniky v rámci iných programov EÚ.

 • c) odbor platieb projektov SŠFEÚ

i. tvorba databázy prijatých žiadostí o platbu v rámci ERDF a ESF v rámci programového obdobia 2007 – 2013 a programového obdobia 2014-2020.
ii. predbežná finančná kontrola žiadostí o platbu.
iii. realizácia nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.
iv. účtovanie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.

6) sekcia informatiky

 • a) Zhromažďovanie a spracovanie údajov, analytické práce pre účely sprístupňovania a používania (OpenData) otvorených dát v rezorte školstva v zmysle medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
 • b) Spolupráca pri realizácii akčných plánov vyplývajúcich z Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 pre zabezpečenie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva k vyššiemu európskemu štandardu.

7) Odbor pre verejné obstarávanie

 • a) Procesy verejného obstarávania v podmienkach MŠVVaŠ SR.

8) Odbor celoživotného vzdelávania

 • a) Príprava Celoštátnej Stratégie ľudských práv.

Ďalšie informácie:

 1. Odborná stáž bude vykonávaná v dĺžke 1 až 4 mesiacov, podľa rozsahu témy stáže v mesiacoch september až december 2015.
 2. Podklady (žiadosť, životopis so stručným motivačným listom, výber z tém z ponúknutých odborných stáží) zašlú záujemci písomne na doleuvedenú adresu a elektronicky na e-mailovú adresu vladimir.blaho@minedu.sk.
 3. Za odbornú stáž nebudú študenti odmeňovaní, odborná stáž je bezplatná.
 4. Stážista bude mať určeného svojho gestora, s ktorým bude riešiť problematiku témy odbornej stáže, ako aj iné skutočnosti súvisiace s odbornou stážou.
 5. Termín podania písomných žiadostí je do 21. júna 2015.
 6. Adresa podania písomných žiadostí:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
osobný úrad
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

« späť