11.06.2015

Na Ekonomickej univerzite budú prednášať odborníci z Islandu

Malé štáty čelia vo svetovej ekonomike desiatkam výziev. Sú vysoko závislé na zahraničnom obchode, často energeticky nesebestačné, majú obmedzené možnosti rozvoja a ich hlas v medzinárodných organizáciách takmer nepočuť. O skúsenostiach svojej krajiny s problémami malých štátov budú na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity počas najbližšieho akademického roka prednášať islandskí odborníci.

Island je z hľadiska ekonomickej situácie, politickej moci aj cestovného ruchu jedným z najúspešnejších malých štátov na svete. S priemerným ročným príjmom na obyvateľa vo výške 45-tisíc eur, rozvinutým sociálnym systémom, kvalitným vzdelávaním a ročným počtom takmer 1 milión návštevníkov patrí medzi lídrov v mnohých oblastiach. Island pritom okrem hliníka nedisponuje takmer žiadnymi nerastnými surovinami, nemá vysoko rozvinutý priemysel a ani cestovný ruch nie je založený na desiatkach svetoznámych prírodných či kultúrnych atrakcií.

Úspech Islandu spočíva v prepracovanej, dlhodobej stratégii jednotlivých oblastí ekonomického rozvoja. Aby krajina dokázala čeliť špecifickým problémom pod vplyvom neustále sa meniacich podmienok vo svetovom hospodárstve, zriadila Islandská univerzita v Reykjavíku v roku 2001 Centrum pre štúdium malých štátov. Centrum sa zameriava na výskum, výučbu a rozširovanie vedomostí o problémoch malých štátov. Sústredí sa nielen na domácu ekonomiku, ale spolupracuje s partnermi po celej Európe, vrátane Ekonomickej univerzity v Bratislave.

S podporou grantu Štipendijného programu EHP Slovensko príde v najbližšom akademickom roku o úspechu islandského modelu študentom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity prednášať 12 odborníkov z Centra pre štúdium malých štátov Islandskej univerzity a z Univerzity v Akureyri. Recipročne bude o slovenských úspechoch a problémoch na Islande informovať rovnaký počet slovenských akademikov. Projekt podporí nielen vzájomnú výmenu skúseností, ale aj spoločnú vedu a výskum medzi zúčastnenými univerzitami.

Ekonomická univerzita v Bratislava sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie kvality a internacionalizácie štúdia, a spolupráca s expertmi z Islandu je iba jedným z mnohých krokov v neustálom procese zvyšovania renomé ekonomického vzdelávania na Slovensku.

Projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko. Všetky obsiahnuté informácie predstavujú výlučne názory koordinátora, a poskytovatelia grantu za ne nenesú nijakú zodpovednosť.

 

Viac informácií o projekte:
Martin Grančay (martin.grancay@euba.sk)
http://fmv.euba.sk/ProjektEHP/

« späť