28.01.2015

Prípravný kurz na skúšky DIPLOM Z ODBORNEJ FRANCÚZŠTINY DFP B2-C1

Prípravný kurz na skúšky DIPLOM Z ODBORNEJ FRANCÚZŠTINY DFP B2-C1 /so zameraním na obchod a podnikanie/Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de France

FORMA: polointenzívny kurz, 3 vyučovacie hodiny ( 3 x 45 min.) raz za týždeň

ROZSAH: 10 x 3 hodiny = 30 hodín

ZAČIATOK: v týždni od 29. 2. 2015

DEŇ: konkrétny deň konania kurzu sa určí podľa požiadaviek uchádzačov
ČAS: 17.00 – 19.30 hod s 5-minútovou prestávkou

MIESTO: učebňa Fakulty aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

CENA KURZU: 99,60 Eur

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA: 22. 2. 2015

SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA KURZ:
- elektronicky na e-mailovú adresu: daniela.chmelova@euba.sk
- osobne na sekretariáte Katedry románskych a slovanských jazykov, č. dverí D2.32
- telefonicky na tel. č. 02/ 672 95 232

CIEĽ:
Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia porozumieť cudzojazyčný prejav a vyjadrovať sa písomne aj ústne nielen v bežných situáciách spoločenského, ale najmä profesionálneho života. Má možnosť otestovať svoje jazykové kompetencie podľa stupnice Rady Európy a získať Diplom DFP B2 alebo DFP C1, uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Absolventi SŠ a poslucháči VŠ, široká verejnosť, ktorej materinským jazykom nie je francúzsky jazyk.

STUPEŇ POŽADOVANÝCH JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ:
Úroveň B1 – B2 podľa CECR.

SPÔSOB UKONČENIA KURZU si kandidát môže zvoliť :
1. absolvovaním skúšky na získanie diplomu CCI Paris Ile-de France (každoročne v júni).
Na skúšku sa možno prihlásiť v závere kurzu a absolvovať ju priamo na FAJ EU v Bratislave, ktorá je akreditovaným skúšobným strediskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Na skúšku sa prihlasuje individuálne a platí sa za ňu samostatný poplatok.
2. získaním potvrdenia o absolvovaní kurzu, ktoré vystaví Fakulta aplikovaných jazykov

ŠTUDIJNÝ MATERIÁL: dostanú frekventanti v priebehu kurzu

VEDÚCA KURZU: PhDr. Iveta Rizeková, PhD. (poskytne bližšie informácie o kurze)
č.dverí E2.11 a tel: 02/ 672 95 263

VYUČUJÚCI: učitelia francúzštiny Katedry románskych a slovanských jazykov

« späť