17.05.2016

ERASMUS+ absolventské stáže

Nová krajina, vábivé príležitosti a namiesto teórie prax. Už ste počuli o Erasmus+ pracovnej stáži?

Vysokoškolskí študenti sa zvyknú sťažovať, že im školy neponúkajú dostatok možností na prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Tento problém sa zdá najvypuklejší, keď študenti po štátniciach stoja zoči voči nevyhnutným úvahám o ďalšej kariérnej ceste. Jednou z výborných príležitostí, ako rozptýliť pochybnosti, získať skúsenosti v odbore, a pritom spoznať novú krajinu, je pracovná absolventská stáž cez program Erasmus+. Tento typ mobility pre  Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje občianske združenie WorkSpace Europe.

Občianske združenie WorkSpace Europe je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium vysokých škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže, ktoré momentálne združuje jedenásť vysokých škôl. WorkSpace Europe zodpovedá za realizáciu, administráciu a financovanie mobilít študentov a absolventov členských vysokých škôl, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Konzorcium vzniklo pred dvoma rokmi, v roku 2014; Ekonomická univerzita je jeho súčasťou od samého začiatku. Počas prvých dvoch rokov činnosti konzorcia sa pracovnej stáže úspešne zúčastnilo 49 absolventov univerzity. Záujem študentov pritom prudko narastá. V aktuálnom ročníku prejavila záujem o možnosť absolvovať pracovnú stáž približne stovka študentov EUBA.

Možnosti získať prax v medzinárodnom prostredí s pomocou finančného príspevku zo zdrojov EÚ láka študentov všetkých fakúlt univerzity. V minulých rokov vycestovali napríklad absolventi Národohospodárskej fakulty, Obchodnej fakulty, ale tiež Fakulty medzinárodných vzťahov; aplikovaných jazykov; hospodárskej informatiky, ale aj Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach. K obľúbeným stážistickým destináciám patrí najmä Španielsko, Nemecko, Rakúsko alebo Česká republika; absolventi EUBA však zablúdili aj do Švédska, Portugalska, Holandska, Bulharska či Poľska.

Bývalí stážisti sa svorne zhodujú, že zahraničnou pracovnou mobilitou sa pre nich otvoril jedinečný priestor na získanie praktických skúseností v odbore, zlepšili si tiež jazykové schopnosti a zvýšilo sa im sebavedomie.  V neposlednom rade si pôsobením v rozmanitých kultúrnych prostrediach rozšírili obzory a nadviazali medzinárodné známosti. V histórii konzorcia WorkSpace Europe sa už dokonca objavili prípady, kedy sa stáž preklopila do trvalého pracovného pomeru; prípadne si absolventi našli práve v odbore či už na Slovensku alebo v zahraničí vďaka skúsenostiam, ktorí získali na stáži.

Stáže sa môžu zúčastniť absolventi všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. V prípade, že študentov vízia absolventskej stáže láka, pošlú si prihlášku do WorkSpace Europe, ktoré ďalší priebeh vybavovania a priebehu stáže administruje. Prideľuje takisto finančný príspevok zo zdrojov EÚ, ktorý slúži na pokrytie časti výdavkov spojených s vycestovaním a pobytom na stáži. Tam však úloha WorkSpace Europe nekončí; združenie sa o praktikantov zaujíma aj v priebehu a po ukončení stáže.

Prihlásení študenti si môžu prijímajúcu organizáciu nájsť sami podľa vlastných preferencií a predstáv; pracovná náplň však musí súvisieť s vyštudovaným odborom. Pokiaľ uchádzačom o stáž pri hľadaní organizácie chýba fantázia, môžu sa prihlásiť na jednu z pozícií v databáze ktoré WorkSpace Europe sprístupňuje na svojom webe.

V tomto akademickom roku sa už študenti Ekonomickej univerzity nemôžu prihlásiť. Budúcoroční  absolventi však už dnes môžu uvažovať nad využitím vzácnej príležitosti, ako prepojiť po štátniciach teoretické poznatky zo školy s praxou v odbore, zasadenej do odlišného kultúrneho prostredia.

Viac informácií nájdete na webovej stránke workspaceeurope.sk, na Facebooku WorkSpace Europe, prípadne tím konzorcia kontaktuje na mailovej adrese info@workspaceeurope.sk. Aby Vám neunikli nové pozície či aktuality, na webe sa tiež môžete prihlásiť na odber newlettra.

« späť