15.01.2015

Prieskum názorov študentov na študijný program (3 stupeň štúdia).

Doktorandi, v termíne od 15. januára 2015 do 13.marca 2015 spúšťame prostredníctvom AIS on-line anketu F6 – VVD2 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri získavaní hodnoverných a pravdivých údajov z Vášho pohľadu na daný študijný program. Výsledky prieskumu sa stanú podkladom pre prijímanie účinných opatrení na realizáciu zmien v obsahovom zameraní študijných programov z úrovne garanta študijného programu, vedenia príslušnej fakulty a vedenia univerzity

Anketa je anonymná. Manuál k ankete – pdf. nájdete v AIS (v časti Postupy - Pre študentov – Evidencia štúdia - ods.10).

Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk

« späť