Podporné informácie pre prípravu komplexnej akreditácie EU v Bratislave

770capital 770 Capital отзывы 770 Capital

Hlavná stránka Akreditačnej komisie 

Nariadenie vlády SR o Akreditačnej komisii 

Sústava študijných odborov SR 

Postup podávania žiadostí na Akreditačnú komisiu 

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania 

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy 

Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy 

Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

Impakt faktory na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu 

Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor špecificky pre jednotlivé študijné odbory v jednotlivých oblastiach výskumu 

Adresárová štruktúra s formulármi na vyplnenie podľa fakúlt 

Formulár k žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul

Formulár k žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby

Informačný list predmetu

Číselník študijných odborov na vysokých školách – 1. a 2. stupeň – využívaný pre účely akreditácie

Číselník študijných odborov na vysokých školách – 3. stupeň – využívaný pre účely akreditácie

Číselník študijných programov – všetky stupne – využívaný pre účely akreditácie 

Časté otázky k akreditačným kritériám s odpoveďami 

Rozhodnutia o žiadostiach vysokých škôl – študijné programy

Informácie o akreditácii študijných programov po 1. 1. 2013