Orgány Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor

770capital Rektor je štatutárnym orgánom EU v Bratislave, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS EU v Bratislave, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak. Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom.

 

viac >>

Vedenie univerzity

Vedenie EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora EU v Bratislave. Členmi vedenia sú rektor, prorektori a kvestor.

 

 

 

 

viac >>

Akademický senát

Akademický senát EU v Bratislave tvoria volení zástupcovia akademickej obce EU v Bratislave. Z celkového počtu členov AS EU v Bratislave tvoria študenti najmenej jednu tretinu. Každá fakulta má v AS EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v AS EU v Bratislave po jednom členovi.

 

viac >>

Kolégium rektora

Kolégium rektora EU v Bratislave je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia rektora sú: rektor, prorektori, dekani, kvestor, predseda AS EU v Bratislave, zástupca odborov, zástupca študentského parlamentu a ďalší podľa rozhodnutia rektora.

 

 

 

viac >>

Vedecká rada

Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení v AS EU v Bratislave. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Členmi VR EU v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov VR EU v Bratislave sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave.

 

viac >>

Správna rada

Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých EU v Bratislave štátom.

 

 

 

 

viac >>

770 capital отзывы