História Ekonomickej univerzity v Bratislave

770capital 770Capital

Ekonomická univerzita v Bratislave od svojho vzniku prešla rôznymi zmenami, ktoré sa týkali zmien názvu, zamerania, obsahu štúdia, ako aj organizačnej štruktúry.

770 Capital

Začiatok vzniku školy sa datuje od októbra 1940, kedy obchodné a priemyselné komory – bratislavská, banskobystrická a prešovská zriadili súkromnú Vysokú obchodnú školu v Bratislave (VOŠ), ktorej vláda udelila právo verejnosti.

Vznik vysokej školy ekonomického zamerania na Slovensku si vynútila skutočnosť, že v roku 1939 medzi zatvorenými českými vysokými školami bola aj Vysoká škola obchodná v Prahe, na ktorej získavali ekonomické vzdelanie i slovenskí študenti. Vysoká obchodná škola v Bratislave existovala do konca školského roka 1944/45. Nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 SB.n.SNR bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 sa upravil názov školy na Vysoká škola ekonomická (VŠE). Na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28.4.1992 bol tento názov zmenený na Ekonomická univerzita v Bratislave.

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností ako boli prof. PhDr. Juraj Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc. prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve zásluhou týchto nadšencov sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

Vysoká obchodná škola začala svoju činnosť bez vlastných priestorov. Pedagogický proces sa realizoval v prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy. Za pomoci Bratislavskej obchodnej a priemyselnej komory sa v pomerne krátkom čase podarilo zakúpiť pre Vysokú obchodnú školu dve budovy na Palisádach.

Podstatné zlepšenia v priestorovom zabezpečení nastalo v roku 1960, kedy sa Vysoká škola ekonomická nasťahovala do novostavby budovy Univerzity Komenského v Bratislave na ul. Odbojárov. Niektoré pracoviská však zostali aj naďalej v pôvodných priestoroch školy na Palisádach a na Konventnej ulici. Priestorová situácia školy aj naďalej zostávala problémom číslo jeden, preto škola bola nútená urobiť viaceré zmeny v dislokácii svojich pracovísk, resp. vybudovať nové objekty v areáli školy na ul. Odbojárov.

Túto nevyhovujúcu situáciu mala vyriešiť výstavba nového areálu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave – Petržalke na Dolnozemskej ceste, ktorý by v jednom komplexe naplnil všetky požiadavky, kladené na výučbu, vedu a výskum, na ubytovanie a stravovanie. Výstavba komplexu sa začala v roku 1983. Prvý objekt Výučba 1 bol daný do užívania v roku 1991, do ktorého sa presťahovali Národohospodárska fakulta a Obchodná fakulta, druhý objekt Výučba 2 v roku 1996, do ktorého sa presťahovali Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu a ostatné pracoviská školy. Výstavbou areálu v Petržalke dostala Ekonomická univerzita v Bratislave dôstojný stánok, aký jej ako ustanovizni celoslovenského významu právom patrí.

Ekonomická univerzita v Bratislave od svojho vzniku vychovala viac ako 80 tisíc absolventov pre potreby rozvoja ekonomickej vedy, hospodárskej praxe a štátnej správy, ktorí pôsobia vo všetkých sférach národného hospodárstva, na všetkých stupňoch riadenia ekonomiky, mnohí reprezentujú našu vlasť na rôznych postoch v zahraničí.

V súčasnosti na siedmych fakultách EU v rôznych formách študuje viac ako 12 tisíc študentov, z ktorých mnohí získali zahraničné štipendiá, čo svedčí o dobrej úrovni ich prípravy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvent školy je ekonóm, ktorý ovláda všeobecné ekonomické teórie, osvojil si poznatky z národohospodárskej politiky, podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu, financií, kvantitatívnych metód v ekonómii, informatiky, práva a ďalších disciplín využívaných v hospodárskej praxi a ktorý dokáže komunikovať aspoň v dvoch svetových jazykoch. Absolvent školy je adaptabilný a zároveň učiaci sa človek, ktorý po nastúpení do zamestnania si ďalej osvojuje potrebné pracovné návyky, ale aj nové teoretické poznatky týkajúce sa predovšetkým objektu práce.

Základným dokumentom fungovania a právneho postavenia Ekonomickej univerzity bol od r. 1990 Štatút Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ten bol aktualizovaný po prijatí novely vysokoškolského zákona v roku 1996. Podľa štatútu je poslaním Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytovať vysokoškolské vzdelanie a rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, humanitných a spoločenských vied. Najvyšším samosprávnym orgánom univerzity je akademický senát. Akademický senát tvoria volení zástupcovia akademickej obce EU a jej zodpovedajú za svoju činnosť. Akademickú obec EU, ktorá volí akademický senát, tvoria učitelia, vedeckí a výskumní pracovníci, odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a študenti. Akademickým orgánom je vedecká rada, ktorej predsedom je rektor. Úlohy a kompetencie vedeckej rady sú zakotvené v Štatúte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najvyšším predstaviteľom univerzity a jej štatutárnym zástupcom je rektor. Poradnými orgánmi rektora sú kolégium rektora a vedenie EU.


 • 1940 Bola založená súkromná vysoká škola obchodná. Bola to prvá vysoká škola tohoto typu na Slovensku. Jej cieľom bolo pripraviť odborníkov pre komerčné, priemyselné a bankové sféry.
 • 1953 Vládnym nariadením sa škola zmenila na Vysokú školu ekonomickú
 • 1969 Nový inštitút novej Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. V roku 1992 sa stala Fakultou podnikového hospodárstva.
 • 1989 Pád „železnej opony“, nasledovaný začiatkom politických, hospodárskych a sociálnych zmien na Slovensku, čo malo vplyv aj na vzdelávacie inštitúcie zahŕňajúce aj EU.
 • 1992 Transformáciou na trhovú ekonomiku tento rok priniesol zmeny nielen v novom názve - Ekonomická univerzita v Bratislave - ale aj radikálne zmeny vo výchovných hodnotách, rovnako ako v obsahu a forme štúdia
 • 1995-1996 Relizácia European Credit Transfer System (ECTS)
 • 2001 Všetky študijné programy boli akreditované a EUBA ma právo udeľovať tituly docent a profesor.
 • 2002 Bolo vykonané inštitucionálne hodnotenie Asociáciou európskych univerzít.
 • 2004-2005 Boli predstavené tri úrovne vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské), a všetky študijné programy boli upravené a akreditované so systémom Bolonského procesu.
 • 2009 Komplexná akreditácia, ktorá potvrdila právo uskutočňovať štátne skúšky vo všetkých predložených študijných programoch a EU v Bratislave sa zaradila medzi univerzitné vysoké školy
 • 2010 Založenie Fakulty aplikovaných jazykov ako siedmej fakulty EUBA
 • 2010 Oslavy 70. výročia založenia univerzity
 • 2011 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.