O UNIVERZITE

770capital https://professionali.ru/partner/770capital-company/ https://forextradin-g.net/ https://forextradin-g.net/otziv-770capital/ https://forextradingsky.com/ https://forextradingsky.com/770capital-otziv/

770 capital

770capital

770capital отзывы

770 капитал

770капитал отзывы

 

770 Capital 770 Capital 770 Capital

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.


770 capital отзывы


Videoprezentácia

videoprezentácia

 

spustiť video 

História

história

 

viac 

Poslanie a vízia

poslanie a vízia

 

viac 

Dlhodobý zámer rozvoja univerzity

Predložený dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) na funkčné obdobie 2015 - 2019 s výhľadom do roku 2023 je vypracovaný podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

viac

Univerzita má vo vienku od svojho vzniku byť centrom ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku. Vzdelania, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané a ktoré má na univerzite dlhoročnú 70-ročnú tradíciu.

Na EU v Bratislave sa uskutočňuje výučba v 19 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 30 študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske), v 1 študijnom programe na 2. stupni štúdia (magisterské) a v 16 študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave.

Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 230-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti.

V oblasti vzdelávania si EU v Bratislave kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania prioritne v inžinierskom štúdiu a v doktorandskom štúdiu. Tomuto podrobuje svoju riadiacu, ale hlavne obsahovú náplň pri koncipovaní foriem a druhov vzdelávania, skvalitňovaní odbornej úrovne a výkonnosti pedagogických zamestnancov a aplikácii moderných vyučovacích a študijných metód pre študentov. Týmto cieľom prispôsobuje a buduje vedenie univerzity aj organizačné usporiadanie univerzity - jej fakúlt a pracovísk v novej štruktúre študijných odborov a študijných programov.

770capital