Učiteľské a zamestnanecké mobility

 

Dokumenty a formuláre:

(na vyžiadanie od koordinátora OMM sú

k dispozícii aj vo wordovskom fromáte)

 

Kontakt

Projektový manažér pre učiteľské

a zamestnanecké mobility:

Mgr. Dávid Bocko

david.bocko@euba.sk

miestnosť: A3.16

tel.: +4212 67295386


Konzultačné hodiny:

PO až ŠT: 8.00-11.30, 13.00-15.00
(odporúčame vopred si dohodnúť presný termín)


 

Nominácie Erasmus+

Prehľad rozdelenia nominovaných účastníkov na Erasmus+ zamestnanecké mobility

 

Prehľad rozdelenia nominovaných účastníkov na Erasmus+ učiteľské mobility

 


I. Všeobecná charakteristika

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.


Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.


II. Cieľová skupina

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

III. Osobitné podmienky

Mobility pedagógov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolsými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU. Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci.


Prijímajúca vysoká škola (VŠ)/podnik vopred písomne odsúhlasí program mobility hosťujúceho pracovníka (Mobility Agreement – Teaching; Mobility Agreement – Training). Dokument následne potvrdí Erasmus koordinátor z hostiteľskej univerzity a Erasmus koordinátor EU v Bratislave (Ing. Simona Kosztanko, PhD./Ing. Ivana Vyskočová).
Účasť na konferenciách nie je povolená!
 

IV. Výber pracovníkov

Učitelia sú vybraní fakultou  na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Teaching.

Výber zamestnancov sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Training.

 

Fakultný koordinátor doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných učiteľov a  náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na mobilitu. Koordinátor OMM po skontrolovaní údajov v aplikácii Study Abroad  nadviaže elektronickú komunikáciu s uchádzačom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou mobility.

 

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (m.č. A3.16) obvykle do 30. októbra s platnosťou na aktuálny akademický rok.

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

V. Trvanie mobility


Učiteľská/zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Mobilita sa môže uskutočniť v rámci danej výzvy príslušného akademického roka, spravidla od začiatku novembra do konca októbra.VI. Minimálny počet hodín výučby

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.


VII. Finančná podpora


Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+.

Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM.


Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy bude poslaný na účet vybraného uchádzača.


Z grantu je možné uhrádzať pobytové náklady - zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady sa určujú na dni práce/aktivity a 0-2 dni cesty (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí). Prehľad sadzieb príspevkov na pobytové náklady je dostupný v časti Dokumenty a formuláre.


Cestovné náklady do/z miesta určenia sú hradené z mimodotačných zdrojov.


VIII. Proces vybavovania a administrácie mobility

  1. Po zverejnení výzvy na prihlasovanie sa záujemcovia o mobilitu zaregistrujú v aplikácii Study Abroad a založia si v nej prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu Erasmus+. Záujemcovia o učiteľskú mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a doručia fakultnému koordinátorovi programu Erasmus+ (prodekan pre medzinárodné vzťahy)  Záujemcovia o zamestnaneckú  mobilitu prihlášku vytlačia, podpíšu a spolu so stručným popisom cieľa mobility ju doručia koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (m.č. A3.16).
  2. Fakultný koordinátor na základe vopred určených fakultných výberových kritérií uskutoční výber učiteľov na mobilitu, pripraví nominačnú listinu a doručí ju koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (Ing. Ivane Vyskočovej). Výber uchádzačov o zamestnaneckú mobilitu sa bude realizovať na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Training. O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.
  3. Pracovníci nominovaní na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu si v spolupráci s hostiteľskou VŠ/inštitúciou dohodnú plán mobility, v aplikácii Study Abroad si pripravia Staff Mobility Agreement  a kompletné vyhotovenie nahrajú do aplikácie www.studyabroad.sk.
  4. Koordinátor z Oddelenia medzinárodnej mobility pre účastníka mobility pripraví v 2 vyhotoveniach finančnú zmluvu na grantový príspevok (1xpracovník, 1x vysielajúca univerzita).
  5. Pracovník si v zamestnaneckom portáli ESS založí žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (ZPC) a spolu s požiadavkou na objednávku letenky (POBJ) v prípade leteckej dopravy do/z miesta určenia si ju dá v zmysle platných interných smerníc schváliť. Podpísaný Príkaz na ZPC (a POBJ) doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility nasledovne: p. Zlatici Zvarovej za účelom obstarania letenky (v prípade leteckej prepravy do miesta určenia) a p. Ing. Jane Jarovej alebo p. Viere Martiškovej za účelom vyplatenia zálohy na ZPC. Informácie o číslach bankových účtov a 5-kombináciách potrebných pre zadanie žiadosti o ZPC sú k dispozícii na vyžiadanie u koordinátorov z Oddelenia medzinárodnej mobility.
  6. Na záver pobytu si dá účastník mobility v hostiteľskej inštitúcii potvrdiť absolvovanie mobility (termín aj aktivity). Potvrdenie o absolvovaní mobility pracovník bezodkladne po návrate doručí na Oddelenie medzinárodnej mobility (Ing. Ivane Vyskočovej).
  7. Po návrate urobí účastník mobility v zamestnaneckom portáli ESS vyúčtovanie ZPC a na Oddelení medzinárodnej mobility (Ing. Jane Jarovej alebo Viere Martiškovej) predloží vyúčtovanie ZPC podpísané oprávnenými osobami spolu s uznateľnými daňovými dokladmi.
  8. Po návrate účastník mobility v on-line systéme Mobility Tool vyplní správu z mobility (výzvu na podanie správy systém generuje a zasiela na mailovú adresu účastníka mobility automaticky).