Erasmus plus - Praktické stáže

Dokumenty a formuláre:

(na vyžiadanie od koordinátora OMM sú

k dispozícii aj vo wordovskom fromáte)

Kontakt

Projektový manažér
pre praktické stáže:

Mgr. Dávid Bocko

david.bocko@euba.sk

miestnosť: A3.16

tel.: +4212 67295386 Konzultačné hodiny:

PO až ŠT:   8.00-11.30, 13.00-15.00

(odporúčam vodpred si dohodnúť presný termín)Nominácie Erasmus+

Prehľad rozdelenia nominovaných študentov na Erasmus+ praktické stáže v ak.roku 2016-17


Výber študentov na Erasmus plus mobilitu – zahraničnú praktickú stáž:

 

Fakulta/celouniverzitný študijný program zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania. Na zaradenie do výberového konania sa študent prihlási v aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ (viď manuál na prihlasovanie) a do aplikácie nahrá: 

 

 • vyplnenú prihlášku na stáž na aktuálny akademický rok (Student Application Form), študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.)
 • životopis v slovenskom aj cudzom jazyku
 • motivačný list v slovenskom aj cudzom jazyku (životopis a motivačný list si študent môže pripraviť vo viacerých cudzích jazykoch)
 • výpis výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia
 • v prípade, ak si fakulta sama stanoví ďalšie podmienky a kritériá, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené.
 • fakulta/celouniverzitný študijný program zorganizuje výberové konanie spomedzi prihlásených študentov


Doručenie nominácií z fakúlt na Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM):


Fakultný koordinátor/koordinátor celouniverzitného študijného programu doručí na OMM formou nominačnej listiny zoznam nominovaných študentov a zoznam náhradníkov spolu s vytlačenou a podpísanou prihláškou na stáž pre každého nominovaného študenta. Koordinátor OMM po skontrolovaní úplnosti dokumentácie nadviaže elektronickú komunikáciu so študentom za účelom postúpenia nevyhnutných organizačných pokynov spojených s prípravou a realizáciou praktickej stáže.

Hľadanie vhodnej firmy na účely stáže:

Študent si vhodnú firmu a pozíciu na stáž vyhľadáva sám. Môže pritom čerpať z ponuky stáží  (k dispozícii na vyžiadanie u koordinátora OMM pre študentov nominovaných na mobilitu) a tiež z vlastných informačných zdrojov. V prípade potreby môže požiadať o osobnú konzultáciu koordinátora OMM.

Príprava záväznej zmluvnej dokumentácie:

Po obdržaní akceptácie z firmy (stačí v mailovej podobe) pripraví študent v spolupráci s firmou Learning Agreement for traineeships (LA-T). Kompletné podpísané vyhotovenie LA-T študent nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ . Koordinátor OMM pripraví na základe zmluvy LA-T a informácii o osobnom bankovom účte študenta pre študenta Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Pred vycestovaním na stáž:

 

Pred vycestovaním študent nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ kópiu poistnej zmluvy (komplexné komerčné poistenie zahŕňajúce minimálne pistenie liečebných nákladov, úrazové pistenie a poistenie zodpovednosti za škodu) platnej na celé obdobie trvania stáže a kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia. V prípade, že študent absolvuje celú stáž, alebo jej časť v období trvania výučby  (alebo „počas semestra“), nahrá do aplikácie https://www.studyabroad.sk/ aj tlačivo o uvoľnení zo štúdia potvrdené fakultou/koordinátorom programu. Koordinátor OMM zabezpečí vyplatenie grantového príspevku na osobný účet študenta.

 

Každý študent - stážista musí absolvovať on-line jazykové hodnotenie (OLS) pred mobilitou a na konci mobility. Na základe dosiahnutého výsledku v úvodnom teste môže študent získať prístup do OLS jazykového kurzu. Ak prístup do jazykového kurzu získa, je povinný jazykový kurz realizovať čo najskôr a vyťažiť z neho čo najviac.


Po návrate zo stáže:

Po návrate zo stáže študent  doručí na OMM nasledovné dokumenty:

 • dve vyhotovenia dokumentu Europass Mobility vyplnené a potvrdené firmou, v ktorej absolvoval stáž,
 • dve vyhotovenia výpisu výsledkov práce študenta tzv. Traineeship Certificate 
 • Správu EU SURVEY. Správu zo stáže študent vypĺňa elektronicky on-line. Koordinátor OMM vopred študenta zaregistruje na portáli pre podávanie správ. Bezprostredne po skončení stáže študentovi príde priamo na osobný e-mail automaticky generovaná výzva na podanie správy zo stáže. Potvrdenie o vyplnení správy študent zašle koordinátorovi OMM.

 

Zápisnica z VK - stáže doktorandov 2016/17

Ďalšie podmienky:

 • Študent je povinný predložiť požadované dokumenty najneskôr do 15 dní po ukončení stáže  v prípade ak sa s koordinátorom OMM nedohodne inak
 • Všeobecne záväzné podmienky pre uchádzačov o mobilitný program LLP/Erasmus vychádzajú z dokumentov Európskej komisie reprezentovanej na účely realizácie tohto programu v podmienkach Slovenskej republiky Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC, www.saaic.sk). Rešpektujúc tieto podmienky si každá VŠ, fakulta (celouniverzitný študijný program) môže stanoviť na účely čo najobjektívnejšieho výberu ďalšie doplňujúce podmienky a kritériá, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými podmienkami.
 • Každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus plus mobility – zahraničná praktická stáž jedenkrát na každom stupni vysokoškolského štúdia. Súčet dĺžok všetkých Erasmus mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) nesmie presiahnuť 12 mesiacov.
 • V prípade predčasného návratu z mobility je povinnosťou študenta vopred písomne informovať o tejto skutočnosti koordinátora OMM a príslušného koordinátora fakulty/programu. Študent, ktorý sa predčasne vráti z mobility, je povinný vrátiť celý grantový príspevok alebo jeho pomernú časť na účet, z ktorého mu bol poukázaný. Presnú výšku sumy určí OMM podľa zásad stanovených Národnou kanceláriou (SAAIC).
 • Ak sa študent vzdá účasti na programe Erasmus plus – zahraničná praktická stáž po nominácii fakultou/programom, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou oznámiť koordinátorovi OMM.

Ponuka pracovných stáží

Erasmus Intern