Erasmus plus

Erasmus Student Charter

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter 2014 - 2020

Erasmus charta študenta

Kontakty

V programe ERASMUS+ spolupracuje Ekonomická univerzita v Bratislave s 270 zahraničnými partnerskými univerzitami.

Cieľom programu je umožniť a podporiť 3-12 mesačné študijné pobyty študentov na zahraničných univerzitách a stáže v zahraničných podnikoch.

Účelom študijných pobytov a odborných stáží je, aby študenti absolvovali časť svojho štúdia na partnerských univerzitách a získali tak poznatky a skúsenosti z odboru študovaného na domácej univerzite, zdokonalili sa v cudzom jazyku a nadviazali študijné a pracovné kontakty s kolegami v zahraničí. Program umožňuje aj odborné stáže učiteľov a zamestnancov univerzity na partnerských zahraničných univerzitách.


VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE VRÁTANE VYŠŠIEHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Politický kontext

Politika EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na podporu reforiem systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, aby sa dosiahol ich väčší súlad a aby lepšie zodpovedali potrebám znalostnej spoločnosti. Sú potrebné reformy s cieľom čeliť výzvam globalizácie a školiť a preškoliť európsku pracovnú silu. Pomocou reforiem by sa malo umožniť vzdelávacím inštitúciám zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európe znalostí a významne prispieť k podpore strategického rámca ET 202040 a k stratégii EÚ 202041, a najmä k jednému z jej hlavných cieľov – zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie (alebo jeho obdobu) na 40 % do roku 2020. Zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 sú pre politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania najpodstatnejšie: Mládež v pohybe, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a iniciatíva Európa inovácií.

V rámci každej iniciatívy budú musieť EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje snahy tak, aby sa navzájom posilňovali. V programe vysokoškolského vzdelávania má vysokú prioritu dôraz na podporu mobility, ako sa uvádza v záveroch Rady z novembra 2008, v ktorých sa zdôrazňuje, že každá mladá osoba by mala mať príležitosť zúčastniť sa na určitej forme mobility. Reformy sú zároveň v súlade s rozvojom cieľov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na rok 2020 (bolonský proces) prijatých na konferencii ministrov v Leuven/Louvain-la-Neuve v roku 200945. Ministri EHEA sa konkrétne dohodli na ciele mobility, podľa ktorého by do roku 2020 malo 20 % európskych absolventov stráviť určitý čas štúdiom alebo na stáži v zahraničí.

Priority politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú stanovené v oznámení Uskutočňovanie programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie; tieto priority sa opätovne prehodnotia a doplnia v oznámení o tejto oblasti politiky, ktoré sa má uverejniť v roku 2011. Tieto myšlienky boli potvrdené v rôznych záveroch a uzneseniach Rady.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa vyzývajú, aby sa naplno podieľali na znalostnom trojuholníku (vzdelávanie, výskum a inovácie) a aby sa zapájali do projektov zameraných na posilnenú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, čo je priorita, ktorá je zdôraznená vytvorením Európskeho inovačného a technologického inštitútu 47, ale je veľmi dôležitá aj pre vysokoškolské vzdelávanie vo všeobecnosti. Európske fórum na dialóg medzi univerzitami a podnikmi, ktoré iniciovala Komisia a s ním súvisiace oznámenie Komisie, sú takisto zamerané na posilnenie spolupráce v tejto oblasti.


Osobitné a operačné ciele programu Erasmus+

Osobitné ciele programu Erasmus+ sú:

a) podporovať vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania;

b) posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k

procesu inovácie.

Operačné ciele programu Erasmus+ sú:

a) zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility študentov a učiteľov v celej Európe tak, aby sa v rámci programu Erasmus+ a programov, ktoré mu predchádzajú, prispelo k dosiahnutiu najmenej 3 miliónov individuálnych účastníkov študentskej mobility do roku 2012;

b) zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mnohostrannej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Európe;

c) zvýšiť mieru transparentnosti a súladu medzi kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania;

d) zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi;

e) uľahčiť vývoj inovačných postupov vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, ako aj ich prenos vrátane prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných;

f) podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie.