CEEPUS

Kontakt:

Oddelenie medzinárodnej  
mobility

Ing. Ivana Vyskočová
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Tel: +421 2 6729 5386 
ivana.vyskocova@euba.sk

Program CEEPUS je multištátny výmenný program, špeciálne prispôsobený potrebám krajín strednej Európy. Jeho cieľom je poskytovať nové impulzy pre medzinárodnú výmenu študentov a pedagógov v strednej Európe a znížiť tak asymetrický rozvoj v tomto regióne. Je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe dohôd ministerstiev školstva krajín, participujúcich na programe.

Ekonomická univerzita v Bratislave je zapojená do dvoch sietí projektu CEEPUS:

AMADEUS

Sieť koordinuje Wirtschaftsuniversität Wien (Rakúsko). Na programe participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Vysoká škola ekonomická v Prahe (Česká republika),
 • Krakovská ekonomická univerzita (Poľsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko),
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko),
 • Corvinus univerzita v Budapešti (Maďarsko),
 • Univerzita v Montenegre (Čierna Hora),
 • Univerzita v Belehrade (Srbsko).

REDENE

Sieť koordinuje Ekonomická akadémia Karola Adamieckeho v Katoviciach (Poľsko). Na programe participujú:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovenská republika),
 • Ekonomická univerzita vo Varne (Bulharsko),
 • Univerzita v Miškolci (Maďarsko),
 • Univerzita v Ľubľane (Slovinsko),
 • Masarykova univerzita v Brne (Česká republika),
 • Babes Bolyai univerzita v Kluži – Napoce (Rumunsko),
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko).
 • Ekonomická univerzita vo Viedni (Rakúsko),
 • Žilinská univerzita (Slovensko),
 • Technická univerzita v Ostrave (Česká republika).

 

Zápisnica z výberového konania na CEEPUS mobility pre akad. rok 2016/2017

Nominácia študentov a učiteľov na mobilitu v programe CEEPUS 2015/2016

Nominovaní študenti - CEEPUS 2014/2015

PODMIENKY PROGRAMU CEEPUS PRE AKAD. ROK 2015/2016

JOSZEF – Training Future Leaders in Central & Eastern Europe


Výberové konanie pre záujemcov o študijný pobyt sa koná v jarných mesiacoch vždy pre nasledujúci akademický rok /deadliny sú upresnené fakultami po informácii z OMM/.  Základný výber sa vykonáva na fakultách, ktoré sú aktuálne informované o počtoch študentov a učiteľov, ktorí môžu vycestovať v rámci programu Ceepus a zároveň sú informované aj o možnosti, či na jeden semester alebo na celý akademický rok.

Študenti  musia na svojej fakulte odovzdať životopis, motivačný list a potvrdený výpis známok za ukončené semestre aj s priemerom známok. Tí študenti, ktorí sú potom definitívne určení /fakultou,  aj OMM EU/, že môžu vycestovať na študijný pobyt do zahraničia, predložia uvedené dokumenty následne aj v angličtine alebo v nemčine. Zároveň budú informovaní ako sa majú prihlásiť na program Ceepus aj elektronickou formou.

Okrem uvedených potrebných dokladov je nutné predložiť na OMM EU aj „Potvrdenie o študijnom pobyte v zahraničí v rámci programu Ceepus“, ktoré po potvrdení predloží študent, spolu so žiadosťou o uvoľnenie zo štúdia na svojom študijnom oddelení.

 

Štúdium v rámci programu CEEPUS 2016/2017 

Prihlasovanie na mobiity v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2016/2017 bolo otvorené: 

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium na nasledovných univerzitách: 

Wirtschaftsuniversität Wien /Rakúsko – 2 študenti/každý na dva semestre v rámci programu JOSZEF

University “Luigj Gurakuqi” Shkodra/ Albánsko – 1 študent/1 semester

University of Montenegro/Čierna hora – 1 študent/1 semester

University of Zagreb/Croatia – 1 študent/1 semester

 

Od účastníkov programu JOSZEF sa na WU – Wien vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny. V tomto prípade ide o celoročné štúdium s presne stanovenými predmetmi a skúškami.

Na ostaných univerzitách je potrebná znalosť angličtiny.

 

Záujemcovia sa hlásia u prorektora pre medzinárodné vzťahy príslušnej fakulty.

K prihláseniu je potrebné doložiť

 • životopis v slovenčine a v angličtine,
 • motivačný list v slovenčine a v angličtine,
 • výpis známok (v slovenčine)
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

Záujemcovia o program Joszef predkladajú

 • životopis a motivačný list v  nemčine,
 • výpis známok,
 • certifikáty potvrdzujúce znalosť NJ a AJ.

 

Deadline na podanie prihlášky si určuje každá fakulta individuálne.

 

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora


Ivana Vyskocova, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16

Tel: 6729 5386