Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

770capital

Národohospodárska fakulta

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov – národohospodárov. NHF EU v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na vysokej úrovni v jedinečných akreditovaných študijných programoch, o ktoré teória i prax prejavujú hlboký a trvalý záujem. NHF EU v Bratislave vychováva vysoko kvalifikovaných a odborne erudovaných ekonómov schopných vytvárať ekonomické hodnoty, tvorivo prispievať k rozvoju nielen našej ekonomickej teórie, ale aj hospodárskej praxe, a to osobitne v oblasti financií, hospodárskej a sociálnej politiky.

Viac

Obchodná fakulta

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodno-vedných disciplín. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá jednak svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym...

Viac

Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Viac

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta vznikla v roku 1953 na bývalej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (okrem ďalších dvoch fakúlt) ako Fakulta výrobno-ekonomická. V roku 1969 bola premenovaná na Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (bývalé FERVO). Od roku 1992 sa fakulta nazýva Fakulta podnikového manažmentu.

Pôvodná orientácia fakulty na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva sa postupne rozšírila a v súčasnosti je výchovnovzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť Fakulty podnikového manažmentu orientovaná na manažment všetkých typov a veľkostí podnikov.

Viac

Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikla v roku 2000 ako vtedy najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity. Pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavným poslaním FMV EU v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu a zvládnutie problematiky medzinárodných hospodárskych vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, medzinárodných politických vzťahov, Európskej únie, problémov súčasnej diplomatickej praxe, diplomatického protokolu...

Viac

Fakulta aplikovaných jazykov

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov  výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameria...

Viac

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach je vedecko-pedagogickým pracoviskom pripravujúcim budúcich ekonómov pre podniky, firmy a inštitúcie ako i štátnu správu.

Pri tvorbe profilu fakulty a v jej rámci študijného odboru sa vychádzalo predovšetkým z potrieb hospodárskej praxe, ktorá si vyžaduje nielen vysoko kvalifikovaných, ale aj flexibilných a samostatne mysliacich odborníkov, schopných zaujať svoje miesta v pomerne širokej škále ekonomických aktivít. Osobitnú pozornosť v tomto smere venuje fakulta profilácii zameranej na marketing a manažment v podnikovej i mimopodnikovej sfére...

Viac